1-    هدف
هدف از تهيه و تدوين اين روش اجرائي مشخص كردن نحوه انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه بر روي عدم انطباق هاي بالقوه و بالفعل صورت گرفته در سازمان مي باشد.

2-    دامنه كاربرد
دامنه كاربرد اين روش اجرائي شامل كليه عدم انطباق هاي ايجاد شده بر روي خدمت ، فرآيند و سيستم و همچنين شكايات مشتريان و مي باشد.

3- تعاريف
اقدام اصلاحي : هر نوع اقدام جهت حذف علل عدم انطباق بالفعل در سازمان را اقدام اصلاحي گويند.
اقدام پيشگيرانه : هر نوع اقدام جهت حذف علل عدم انطباق بالقوه در سازمان را اقدام پيشگيرانه گويند .

4- اقدامات
به منظور رفع علل بالقوه و بالفعل عدم انطباق ها ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه متناسب با آنها اتخاذ و اجرا مي گردد. اتخاذ اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه كه با هدف شناسائي عدم تطابق ها در تولید ، مواد اوليه ، فرآيندها ، سيستم مديريت كيفيت و يا شكايات مشتريان صورت مي گيرد كه شامل اقداماتي به شرح ذيل مي باشد :

4-1- اقدام اصلاحي در مورد شكايات مشتريان
4-2- اقدام اصلاحي در مورد عدم تطابقهاي سيستم مديريت كيفيت و مشاهدات ممیزی ها
4-3- اقدام اصلاحي در مورد عدم تطابقهاي ايجاد شده در فرآيند تولید
4-5- اقدام اصلاحي مربوط به زير ساختها و محيط كار

ممیزی داخلی  :
بعد از انجام هر ممیزی داخلی در اثر بروز یکسری عدم انطباقات سیستمی در سازمان نماینده مدیریت نسبت به تعریف و پیگیری اقدام اصلاحی مربوطه اقدام نموده و تا اثر بخشی آن اقدام اصلاحی  در مورد مربوطه پیگیری گردد  .

شکایت مشتریان   :

درصورت دریافت شکایت  ( کتبا یا شفاها ) از مشتری نسبت به تکمیل فرم اقدام اصلاحی مورد نظر از سوی نماینده مدیریت / مدیر کمیته شکایات  / مدیریت اقدام میگردد .

مواردی که برای پیاده سازی iso باید انجام داد:

در صورتی که سازمان خواسته باشد از خدمات مشاور استفاده نماید،لازم نیست بعنوان اولین گام یک مشاور ذیصلاح را ارزیابی و انتخاب نماید.پس از انتخاب مشاور ذیصلاح سازمان قراردادی را با وی منعقد می نماید و پیرو قرارداد منعقد شده مشاور برنامه ریزی برای انجام مراحل زیر را در دستور کار قرار می دهد.یاد آوری می گردد فعالیت های تعیین  شده از جمله خدماتی است که مشاور سیستم مدیریت کیفیت با حمایت مدیریت ارشد سازمان و همکاری کارکنان در تمامی سطوح سازمانی باید ارایه نماید:

1-1- ارزیابی وضعیت موجود

1-2- طراحی و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت

1-3- بازنگری،تاییدد و تصویب مستندات طراحی شده

1-4- نظارت بر اجرای مستندات تصویب شده

1-5- بازنگری و به روز آوری مستندات

-1-6 برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی

1-7- رسیدگی به عدم انطباق های مشاهده شده در ممیزی داخلی و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب

-1-8 ارزیابی و انتخاب شرکت گواهی دهنده (ممیز خارجی)

-1-9 پیش ممیزی( در صورت نیاز) و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب

1-10- ممیزی نهایی،ثبت سیستم مدیریت کیفیت تایید شده و دریافت گواهینامه ایزو 9001

مدت زمان لازم برای پیاده سازی iso

حداقل شش ماه مدت زمان لازم برای طراحی،مستند سازی،استقرار سیستم،ممیزی و دریافت گواهینامه در سازمان های درخواست کننده برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت است.اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که طول این مدت زمان در هر سازمان به عوامل گوناگونی بستگی دارد،که مهمترین آنها به شرح زیر بیان شده اند لیکن به آنها محدود نمی گردد:

2-1- اندازه سازمان

2-2- تنوع محصولات و یا خدمات

2-3- میزان حمایت مدیر ارشد سازمان

2-4- نحوه همکاری کارکنان در تمامی سطوح سازمان

2-5- پیچیدگی فرآیندهای سازمان

2-6- دولتی یا خصوصی بودن سازمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *