قوانین صادرات کالا از ایران به دیگر کشورها

در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي صادرات به دو دسته تقسيم شده است: 1- صادرات قطعي 2- صادرات موقت صادرات قطعي عبارت است از كالائ...

Continue reading

قوانین و مقررات صادرات و واردات فدراسیون روسیه

مقررات گمرکی واردات: بخش عمده مقررات واردات مربوط به قوانین گمرکی است که در واقع بیشتر مد نظر و کنترل دولت می باشد. برای گام نخست سی...

Continue reading

اصطلاحات بازرگانی بین المللی (INCOTERMS)

ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر می تواند مخاطراتی در بر داشته باشد و به همین دلیل اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1920  در پاریس تأس...

Continue reading