چرا به سیستم مدیریت زیست محیطی  ISO 14001:2004نیازمندیم؟

امروزه با توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور، آثار نامطلوب این فعالیتها بر محیط زیست یکی از مهمترین نگرانی های جامعه را تشکیل داده است. این موضوع از دو جهت مورد توجه صاحبان صنایع و نمایندگان جامعه قرار دارد، صاحبان صنایع نگران این موضوع هستند که بروز این آثار نامطلوب در نهایت منجر به کاهش اعتبار آنها در جامعه و شروع عکس العملهایی باشد که به منظور جلوگیری یا کاهش این آثار نامطلوب بروز می­کند و ممکن است فعالیتهای اقتصادی را دچار رکود یا توقف کند، از طرفی نمایندگان جامعه نگران آثار و طبعات نامطلوب اینگونه فعالیتها بر زندگی نسل امروز و آینده در حوزه محیط زیست هستند.

بدین منظورنمایندگان جامعه از جمله سازمان محترم حفاظت محیط زیست قوانینی را در مورد حداکثر آلودگی های مجاز ناشی از فعالیتهای واحدهای صنعتی و اقتصادی تعیین کرده اند. در این راستا، صاحبان صنایع باید ارتباط و میزان اثر هریک از فعالیتهای خود را در مقایسه با این قوانین درک و وضعیت جاری خود در این مورد را شناسایی کنند، پس از آن اقدامات زیر را در دستور کار خود قراردهند:

تبدیل شرایط نامطلوب به شرایط منطبق با استانداردها، قوانین و معیارهای ملی و بین المللی (به عنوان حداقلها)

بهبود فعالیتهای منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی به سطحی بهتر و حرکت به سمت عملکردهای فراتر از استانداردهای تعیین شده به منظور دستیابی به حداقل آثار نامطلوب بر محیط زیست.

از طرفی اقدامات فوق باید تداوم پیدا کند تا صاحبان صنایع و جامعه در  مورد انطباق دائم عملکرد سازمان اطمینان یابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *