اهم الزامات استاندارد ISO 20000 عبارتند از:

الزامات سیستم مدیریت شامل:
مسئولیت مدیریت
الزامات مستند سازی
شایستگی آگاهی و آموزش

طرح ریزی و اجرای مدیریت خدمات
طرح ریزی و مدیریت خدمات
اجرای مدیریت و تامین خدمات
پایش و اندازه گیری و بازنگری
برنامه ریزی و اجرای خدمات جدید یا تغییر یافته

فرآیند ارائه خدمات
مدیریت سطح خدمات
گزارش خدمات
تداوم خدمات و مدیریت دسترسی
بودجه بندی و حسابرسی خدمات فناوری اطلاعات IT
مدیریت ظرفیت
مدیریت امنیت اطلاعات

فرآیندهای ارتباطات
کلیات
مدیریت روابط تجاری
مدیریت تامین کننده

فرآیند تشخیص و رفع
   پیشینه
مدیریت وقایع
مدیریت مشکلات

فرآیند کنترل
مدیریت پیکره بندی
مدیریت تغییر

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.