لیست استانداردهای مشاغل و خدمات

ردیف کد ایزو نام ایزو هزینه صدور ایزو (تومان) ثبت درخواست
10011 ISO 25740 استاندارد ایزو ایمنی آسانسور و پله برقی 500000 ثبت درخواست
10010 ISO 13383 استاندارد ایزو بررسی ساختار واندازه دانه های تشکیل دهنده سرامیک ها 500000 ثبت درخواست
10009 ISO 16732 استاندارد ایزو سیستم مهندسی ایمنی آتش و ارزیابی ریسک های آتش سوزی 500000 ثبت درخواست
10008 ISO 14046 استاندارد ایزو ارزیابی و گزارش مصرف نهان آب 500000 ثبت درخواست
10007 BES 6001 استاندارد ایزو بررسی ساخت و ساز و مواد تشکیل دهنده محصولات 500000 ثبت درخواست
10006 ISO 2848 استاندارد ایزو اصول و قوانین در ساخت ابنیه 500000 ثبت درخواست
10005 ISO 3834 استاندارد ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی 500000 ثبت درخواست
10004 ISO 39001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی ترافیک جاده 500000 ثبت درخواست
10003 ISO 10012 استاندارد ایزو سیستم های مدیریت اندازه گیری 500000 ثبت درخواست
10002 ISO 16817 استاندارد ایزو زیست محیط نمای درونی ساختمان ها 500000 ثبت درخواست
10001 ISO 17020 استاندارد ایزو سازمانهای بازرسی کننده 500000 ثبت درخواست