پیاده سازی ۱۰۰۰۴ ISO

پیاده سازی ۱۰۰۰۴ ISO

یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان رضایت مشتری از سازمان و محصولات آن است . بنابراین کنترل و سنجش رضایت مشتری ضروری است.

اطلاعات بدست آمده از کنترل و اندازه گیری رضایت مندی مشتری می تواند در شناسایی فرصت هایی کمک کند که در ارتقای استراتژی  ها، محصولات ، فرایند ها و ویژگی ها کمک کند که در نظر مشتریان ارزشمند بوده و اهداف سازمان را تامین می کند. چنین پیشرفت هایی اعتماد مشتری را مستحکم کرده و مزایای اقتصادی و امثال آن را به همراه دارد. چنین اصول فنی برای سازمان در راستای بکارگیری فرایندهای موثر در کنترل و سنجش رضایتمندی مشتری کمک کننده است.

 

۱    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 10004:2010 مشتمل بر ساختار سازمانی، فرآیند های اصلی سازمان ، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما
۲    برگزاری دوره آموزشی ISO 10004:2010 برای پرسنل مرتبط با سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری
۳    تعیین مسئولیتها، اختیارات و ارتباطات کاری کارکنان مؤثر بر سیستم مدیریت امور مشتریان و نیز همکاری در تعیین و انتخاب نماینده مدیریت، ممیزان داخلی و تعیین جایگاه آنها در چارت سازمانی
۴    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف
۵    تدوین نظامنامه سیستم سنجش رضایت مشتریان
۶    تدوین روش اجرایی مورد نیاز در رابطه با انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بررسی چگونگی انجام اقدام اصلاحی که تاکنون انجام نشده است اعم از تحلیل علل و رفع مشکل و چگونگی پایش اثربخشی اقدامات انجام شده
۷    تدوین روش اجرایی مورد نیاز در رابطه با حل و فصل شکایات واصله از مشتریان و دیگر طرفهای ذینفع.، بررسی و بهبود وضعیت نگهداری سوابق مربوط به شکایات مشتری
۸    تدوین روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان
۹    انجام تجزیه وتحلیل آماری بر روی نظرات مشتریان و تعیین اقدامات اصلاحی
۱۰    حضور در مرحله ممیزی نهایی (Final-Audit) که توسط نماینده شرکت ارائه دهنده گواهینامه بین المللی انجام خواهد شد و مشاور همکاری لازم را در این زمینه با سازمان به منظور اخذ تائیدیه گواهینامه بین المللی خواهد داشت
۱۱     انجام ممیزی داخلی سیستم سنجش رضایت و رسیدگی به شکایات مشتریان