قوانین و مقررات صادرات و واردات فدراسیون روسیه

مقررات گمرکی واردات: بخش عمده مقررات واردات مربوط به قوانین گمرکی است که در واقع بیشتر مد نظر و کنترل دولت می باشد. برای گام نخست سی...

Continue reading