متقاضیان عزیز و دارندگان گواهینامه های ایزو به دلایلی مانند تمدید گواهینامه و یا درخواست آنالیز استاندارد مستقر شده جهت رفع مقایرت های احتمالی می توانند از کارشناسان ایزو مستر تحت عنوان ممیزی مراقبتی استفاده نمایند.

هزینه ممیزی مراقبتی نسبت به سایز سازمان شما متفاوت بوده و همچنین هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرایی از کارشناس ارسالی در طول مدت ممیزی مراقبتی بر عهده کارفرماست که در انتهای کار طی ارائه صورت وضعیت از کارفرما درخواست می گردد.

مبلغ درج شده در هزینه ممیزی مراقبتی به ازاء تا 20 نفر پرسنل سازمان شما بوده و در مقابل حتی 1 نفر بیشتر، کارمند مستقر در آن ناحیه از سازمان نیازمند به ممیزی مراقبتی می بایست 2 بار بر روی لینک زیر کلیک فرمایید ( هر 20 نفر یکبار کلیک بر روی لینک سفارش )