مزاياي پياده سازي OHSAS 18001

پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مزايایي در پي دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود.

–         نگرش طرح ريزي شده و مستند در رابطه با سلامت و ايمني

–          ساختار روشن و واضح مديريت ايمني و بهداشت كار كه مشخص كننده محدوده مسئوليتها مي باشد

–          افزايش آگاهي و دانش كاركنان در ارتباط با موارد ايمني و بهداشت

–          ايجاد محيطي امن و سالم

–         كاهش ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي

–          كاهش زمان تلف شده در اثر بيماري و صدمات وارده به كاركنان

–        رعايت قوانين و مقررات مربوطه كه موجب كاهش هزينه هاي صرف شده براي پرداخت خسارات و پرداخت جريمه هاي احتمالي مي شود

–          اثبات ارزش و جايگاه كاركنان وسایر انسان ها به عنوان مهم ترين سرمايه جامعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *