2-6-5- ورودی های بازنگری

ورودی های بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعات زیر باشند:

· نتایج ممیزی ها

· بازخورد مشتری

· عملکرد فرایند و انطباق محصول

· وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

· پیگیری اقدامات تعیین شده در بازنگری های قبلی

· تغییرات تأثیرگذار بر سیستم مدیریت کیفیت

· توصیه هایی برای بهبود

3-6-5- خروجی بازنگری

خروجی بازنگری مدیریت باید مشتمل بر هرگونه اقدامات و تصمیمات در ارتباط با موارد زیر باشد:

· بهبود و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای آن

· بهبود محصول در ارتباط با نیازمندی های مشتریان

· نیازمندی های منابع

6. مدیریت منابع:

1-6- تامین منابع

منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف زیرباید توسط سازمان تعیین و فراهم گردند:

· اجرا و برقراری سیستم مدیریت کیفیت و پیشرفت مستمر اثربخشی آن

· بالا بردن سطح رضایت مشتریان از طریق برآورده ساختن نیازمندی های آنان

2-6- منابع انسانی

1-2-6- کلیات

کارکنانی که عملکرد آن ها بر انطباق محصول تأثیر مستقیم دارد باید از نظر تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه شایستگی لازم را داشته باشند.

2-2-6- شایستگی، آگاهی و آموزش

در خصوص شایستگی، آگاهی و آموزش سازمان موظف به اعمال موارد زیر می باشد:

· تعیین شایستگی لازم برای کارکنان تأثیرگذار بر انطباق محصول

· ارائه آموزش یا اقداماتی از این قبیل برای برطرف سازی این گونه نیازها

· ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته

· اطمینان از آگاهی کارکنان نسبت به اهمیت و وابستگی کارهایی که انجام می دهند و همچنین چگونگی مشارکت آنان در دستیابی به اهداف کیفیت

· حفظ سوابق مرتبط با تحصیلات، آموزش، مهارت ها و تجارب کارکنان

3-6- زیرساخت

زیرساخت های لازم برای دستیابی به انطباق با نیازمندی های محصول باید توسط سازمان فراهم گردد. بسته به نوع کاربرد زیرساخت ها موارد زیر را شامل می شوند:

· ساختمان ها، محیط کار و تجهیزات مرتبط

· تجهیزات فرایندی شامل نرم افزارها و سخت افزارها

· خدمات پشتیبانی (حمل ونقل، ارتباطات یا سیستم های اطلاعاتی)

4-6- محیط کار

برای دستیابی به انطباق با نیازمندی های محصول، لازم است محیط کار مناسب فراهم و مدیریت شود.

منظور از محیط کار شرایطی می باشد که کار در آن شرایط انجام می گیرد نظیر شرایط زیست محیطی و فیزیکی و یا فاکتورهایی مانند آب و هوا، سروصدا، نور، رطوبت، دما و…

7. تحقق محصول:

1-7- طرح ریزی تحقق محصول

طرح ریزی تحقق محصول باید با الزامات سایر فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت هم راستا باشد. در طرح ریزی تحقق محصول سازمان باید موارد زیر را به نحو مطلوب تعیین نماید:

· اهداف و الزامات کیفیت برای محصول

· لزوم برقراری فرایندها، ایجاد مدارک و مستندات و تأمین منابع خاص برای محصول

· فعالیت های مورد نیاز تصدیق، صحه گذاری، پایش و فعالیت های ویژه آزمون محصول و معیارهای پذیرش آن

· سوابق لازم بعنوان شواهدی مبنی بر تأیید فرایندهای تحقق و محصول نهایی از نظر برآورده ساختن الزامات

2-7- فرایندهای مرتبط با مشتری

1-2-7- تعیین نیازمندی های مربوط به محصول

در این خصوص سازمان ملزم به تعیین موارد زیر می باشد:

· نیازمندی های مشخص شده توسط مشتری (الزامات مربوط به تحویل و پس از تحویل)

· نیازمندی های تعیین نشده توسط مشتری که درصورتیکه مشخص شده باشند برای کاربردهای خاص ضروری هستند.

· الزامات و مقررات قانونی بیان شده مرتبط با محصول

· هر الزام یا نیازمندی دیگری که سازمان ضروری بداند.

2-2-7- بازنگری نیازمندی های مربوط به محصول

سازمان باید الزامات مرتبط با محصول را مورد بازنگری قرار دهد. این بازنگری باید قبل از تعهد سازمان در تأمین یک محصول برای مشتری صورت گیرد (برای مثال ارائه مناقصه، پذیرش سفارشات یا قراردادها و پذیرش تغییرات آنها). در این خصوص باید نسبت به موارد زیر اطمینان حاصل شود:

· تعیین نیازمندی های محصول

· حل و فصل تفاوت نیازمندی های قرارداد یا سفارش قبلی با آنچه قبلا بیان شده

· توانایی سازمان در برآوردن الزامات تعیین شده

3-2-7- ارتباط با مشتری

بمنظور برقراری ارتباط با مشتری سازمان باید روش های موثری را تعیین و اجرا نماید و موارد زیر را درنظر بگیرد:

· اطلاعات محصول

· رسیدگی به سفارشات، قرادادها و استعلامات

· بازخورهای مشتریان ازجمله شکایات مشتری

3-7- طراحی و توسعه

1-3-7- طرح ریزی طراحی و توسعه

سازمان باید فرایند طراحی و توسعه محصول را طرح ریزی نموده بر آن نظارت نماید و در طول این فرایند باید موارد زیر را مشخص کند:

· مراحل مختلف طراحی و توسعه

· چگونگی بازنگری، تصدیق و صحه گذاری در خصوص هر مرحله طراحی و توسعه

· اختیارات و مسئولیت های کلیه کارکنان مرتبط با این فرایند

برای این منظور باید نقاط اشتراک گروههای شاغل در این فرایند شناسایی و مدیریت شوند تا از ارتباطات موثر و اجرای صحیح مسئولیت ها اطمینان حاصل شود.

در این فرایند باید ضمن پیشبرد روند طراحی، خروجی های فرایند نیز به روز شوند.

2-3-7- ورودی های طراحی و توسعه

ورودی های این فرایند باید تعیین و مدون شده و سوابق مربوطه نگهداری شوند. این ورودی ها می توانند موارد زیر را دربرگیرند:

· الزامات و قوانین مربوط به چگونگی عملکرد محصول

· الزامات قانونی و سازمان های دولتی در خصوص طراحی محصول

· اطلاعات حاصله از طراحی های مشابه

· سایر الزامات ضروری برای طراحی و توسعه

برای اطمینان از صحت ورودی ها و کاربری آن ها می بایست آنها را مورد بازنگری قرار داد تا نکات مبهم برطرف گردند.

3-3-7- خروجی های طراحی و توسعه

پس از انجام فرایند طراحی و توسعه، باید خروجی ها را با ورودی ها انطباق داد. خروجی ها باید قبل از انتشار توسط کارشناسان مربوطه تصویب گردند. این خروجی ها موارد زیر را شامل می شوند:

· برآورده کردن ورودی های طراحی و توسعه

· ارائه اطلاعات مناسب برای تولید، خرید یا ارائه خدمات

· دربرداشتن معیارهای پذیرش محصول یا ارجاع به آن ها

· مشخص نمودن ویژگی های ضروری درخصوص ایمنی محصول و کاربرد مناسب آن

4-3-7- بازنگری طراحی و توسعه

برای اطمینان از صحت فرایند طراحی و توسعه باید این فرایند بطور منظم و برطبق برنامه های مدون مورد بازنگری قرار گیرد. بازنگری طراحی و توسعه برای حصول اطمینان از موارد زیر انجام می گیرد:

· حصول اطمینان از توانایی طرح در تامین الزامات

· شناسایی و برطرف سازی سریع مشکلات احتمالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *