3-2-4 کنترل مستندات

کنترل بر روی مستندات و سوابق باید در سازمان صورت گیرد. سوابق نوع خاصی از مستندات هستند که باید طبق الزامات بند 4-2-4 تحت کنترل قرار گیرند.

· تصویب مستندات از نظر کفایت، قبل از صدور

· بازنگری و به روز رسانی بر حسب نیاز و تصویب مجدد مدارك

· حصول اطمینان ازمشخص بودن تغییرات و آخرین وضعیت تجدید نظرمدارك

· اطمینان از سهولت دسترسی به نسخ معتبر در مکانهاي استفاده

· اطمینان از خوانا بودن مدارك و قابل شناسایی بودن مستمر آن ها

· اطمینان از شناسایی و توزیع تحت کنترل مدارک برون سازمانی

· پیشگیری از استفاده ناخواسته از مستندات منسوخ شده، مشخص کردن آنها و ذکر دلایل منسوخ نمودن آن ها

4-2-4- کنترل سوابق

منظور از نگهداری سوابق ارائه شواهدی مبنی بر انطباق با الزامات و اثربخشی عملیات سیستم مدیریت کیفیت می باشد. این سوابق باید تحت کنترل باشند. همچنین باید خوانا، در دسترس و قابل بازیابی باشند. سازمان باید برای شناسایی، بایگانی، بازیابی، محافظت، مدت زمان نگهداری و تعیین تکلیف سوابق، یک روش اجرایی مدون ایجاد نموده و برقرار نگهدارد.

5. مسئولیت مدیریت

1-5- تعهد مدیریت:

مدیریت سازمان باید برای توسعه و تحقق سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن نسبت به موارد زیر متعهد گردد:

· تفهیم اهمیت قوانین و مقررات و همچنین برآورده کردن نیازمندی های مشتریان به پرسنل سازمان

· تعیین خط مشی کیفیت

· اطمینان از تعیین اهداف کیفیت

· برگزاری بازنگری های مدیریت

· اطمینان از دسترسی به منابع

2-5- مشتری گرایی:

مدیریت ارشد سازمان باید از برآورده شدن نیازمندی های مشتریان در جهت جلب رضایت بیشتر آن ها اطمینان حاصل نماید. در این استاندارد بندهای (7-2-1) الزامات مرتبط با محصول و (8-2-1) پایش و اندازه گیری رضایت مشتری را شرح داده اند.

3-5- خط مشی کیفیت:

مدیریت ارشد سازمان باید درخصوص خط مشی کیفیت نسبت به موارد زیر اطمینان یابد:

· با اهداف سازمان تناسب داشته باشد

· در برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت از تعهد لازم برخوردار باشد

· ساختاری برای ایجاد و بازنگری اهداف کیفیت تشکیل می دهد

· به سازمان ابلاغ شده و تفهیم و نهادینه گردد

· بمنظور اطمینان از روزآمد بودن مورد بازنگری قرار گیرد

4-5- طرح ریزی

1-4-5- اهداف کیفیت:

مدیریت ارشد سازمان باید درخصوص تعیین اهداف کیفیت از جمله اهداف مورد نظر برای تحقق نیازمندی های محصول در فعالیت ها و سطوح مرتبط در سازمان اطمینان یابد. همچنین اهداف کیفیت باید قابل اندازه گیری باشد و با خط مشی کیفیت در سازمان سازگاری داشته باشد.

2-4-5- طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت:

مدیریت ارشد سازمان باید نسبت به موارد زیر اطمینان حاصل نماید:

· طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت بمنظور برآوردن اهداف کیفیت و الزامات قید شده در بند 4-1

· حفظ یکپارچگی و انسجام سیستم مدیریت کیفیت در هنگام طرح ریزی و اجرا

5-5- مسئولیت، اختیار، ارتباطات:

1-5-5- مسئولیت و اختیار

مدیریت ارشد سازمان باید نسبت به تعیین و ابلاغ اختیارات سازمانی اطمینان حاصل نماید.

2-5-5- نماینده مدیریت

یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید از طرف مدیریت ارشد سازمان منسوب شود تا جدای از وظایف و مسئولیت های خود، وظایف و اختیارات زیر را برعهده گیرد:

· اطمینان از ایجاد، اجرا و برقرار نگهداشتن فرایندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت

· اطمینان از ترویج آگاهی نسبت به خواسته های مشتریان در کل سازمان

· گزارش دهی به مدیریت ارشد درخصوص عملکرد سیستم و هرگونه نیازمندی برای بهبود

از دیگر مسئولیت های نماینده مدیریت می توان به ارتباط با طرف های برون سازمانی اشاره کرد.

3-5-5- ارتباطات داخلی

مدیریت ارشد سازمان باید نسبت به ایجاد فرایندهای ارتباطی مناسب در سازمان و ارتباطات در جهت اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت اطمینان حاصل نماید.

6-5- بازنگری مدیریت

1-6-5- کلیات

برای اطمینان از تداوم کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید این سیستم در فواصل زمانی معین توسط مدیریت ارشد مورد بازنگری قرار گیرد. در روند بازنگری فرصت های بهبود و نیاز به تغییرات سیستم مدیریت کیفیت شامل خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت مورد ارزیابی قرار می گیرند. سوابق این بازنگری ها باید نگهداری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *