مراحل اجرای نظام مدیریت امنیت اطلاعات

پیاده سازی ISMS در یك سازمان این مراحل را شامل می شود:

   آماده سازی اولیه: در این مرحله باید از همراهی مدیریت ارشد سازمان اطمینان حاصل شده، اعضای تیم راه انداز انتخاب شوند و آموزش ببینند. باید توجه شود كه امنیت اطلاعات یك برنامه نیست بلكه یك فرایند است.
تعریف نظام مدیریت امنیت اطلاعات: این مرحله شامل تعریف چشمانداز و چهارچوب نظام در سازمان است. لازم به ذكر است كه چگونگی این تعریف از مهمترین عوامل موفقیت پروژه محسوب می شود.

ارزیابی مخاطرات: باید به بررسی سرمایه هایی كه نیاز به محافظت دارند پرداخته و تهدیدهای موجود را شناخته و ارزیابی شود. در این مرحله باید میزان آسیب پذیری اطلاعات و سرمایه های فیزیكی مرتبط نیز مشخص شود.

   آموزش و آگاهی بخشی: به دلیل آسیب پذیری بسیار زیاد پرسنل در حلقه امنیت اطلاعات آموزش آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

ممیزی: باید شرایط لازم برای اخذ گواهینامه در سازمان شناسایی شود.

   آمادگی برای ممیزی: باید از نحوه ارزیابی چهارچوب مدیریتی سازمان آگاه شد و آمادگی لازم برای انجام ممیزی را فراهم كرد.

    كنترل و بهبود مداوم: اثربخشی نظام مدیریتی پیاده شده باید مطابق مدل به رسمیت شناخته شده كنترل و ارتقا یابد.

در كلیه مراحل استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات مستند سازی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مستندات از یك طرف به تشریح سیاست، اهداف و ارزیابی مخاطرات می پردازند و از طرف دیگر كنترل و بررسی و نظارت بر روند اجرای ISMS را بر عهده دارند. در كل میتوان مستندات را به چهار دسته تقسیم كرد:

سیاست، چشمانداز، ارزیابی مخاطرات و قابلیت اجرای نظام مذكور كه در مجموع به عنوان نظامنامه امنیتی شناخته می شود.
توصیف فرایندها كه پاسخ سؤالات چه كسی؟ چه چیزی؟ چه موقع؟ و در چه مكانی را می دهد و به عنوان روش های اجرایی شناخته می شوند.
توصیف چگونگی اجرای وظایف و فعالیت های مشخص شده كه شامل دستورالعمل های كاری، چك لیستها، فرمها و نظایر آن می شود.
مدارك و شواهد انطباق فعالیت ها با الزامات ISMS كه از آنها بهعنوان سوابق یاد می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *