تعاریف ایزو 14001

مزایای ایزو 14001 تنها مورد استفاده سازمان اتخاذ کنند نیست. صاحبان سرمایه همجوار و گروه های زیست محیطی نیز از بهره برداران به القوه آن هستند. بصورت معمول یک سازمان یک پروسه کلی به خدمت می گیرد تا تشخیص دهد چه محصولات، خدمات و یا فعالیت هایی را در پاسخ به بازار باید تولید کند.
این برنامه ریزی استراتژیک و جامع اغلب شامل مراحل برنامه ریزی، انجام، چک و عمل است. ایزو 14001 نیز برپایه همین مراحل بنا شده. در ایزو 14001 مرحله اضافه دیگری وجود دارد که بر پیشرفت مستمر تاکید دارد.

تعاریف مربوط به ایزو 14001 :

پیشرفت مستمر : پروسه بهبود سیستم مدیریت محیط زیست برای پیشرفت در عملکرد زیست محیطی هم راستا با سیاست زیست محیطی سازمان.
نکته : نیازی به انجام هم زمان پروسه در تمام نقاط فعالیت نیست. پیشرفت مستمر در این مقوله تنها درمورد سیستم مدیریت محیط زیست اثر دارد. این امر مستقیما در عملکرد زیست محیطی کاربرد ندارد. فرض بر این است که اگر سیستم مدیریت زیست محیطی ارتقا یابد عملکرد زیست محیطی نیز پیشرفت خواهد کرد.

محیط زیست : محیطی که سازمان در آن مشغول فعالیت است، شامل آب، هوا، خشکی، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران [اقلیم]، انسان ها و ارتباط شان به هم.
نکته –محیط در این جا از محل قرار گیری سازمان به یک سیستم جهانی گسترش می یابد.

جنبه زیست محیطی : عناصر فعالیت ها، محصولات، یا خدمات یک سازمان که می تواند با محیط زیست فعل و انفعال داشته باشد.(فعل و انفعال می تواند مثبت، خنثی یا منفی باشد)
نکته – یک جنبه زیست محیطی بارز جنبه ای است که اثر زیست محیطی خاصی دارد یا می تواند داشته باشد.

اثر زیست محیطی : هر تغییر در محیط زیست، چه مضر یا سودمند، کلی یا جزئی که از فعالیتها، محصولات یا خدمات یک سازمان سرچشمه گرفته باشد. ترکیب جوانب زیست محیطی با اثرات زیست محیطی اولین گام در برقراری اهمیت موضوع محیط زیست است.

سیستم مدیریت محیط زیست : بخشی از سیستم مدیریت کلی که شامل مجموعه ای است از ساختار سازمانی، فعالیت های برنامه ریزی، مسئولیت ها، عملکردها، راهکارها، پروسه ها و منابع برای تهیه، پیاده سازی، دستیابی، بررسی و نگهداری سیاست زیست محیطی.

ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی : یک پروسه رسیدگی نظام مند و مستند برای تهیه و ارزیابی بی طرفانه شواهد، و تعیین مطابقت سیستم مدیریت محیط زیست یک سازمان با مجموعه ممیزی وضع شده توسط سازمان، و همچنین ارائه نتایج این پروسه به مدیریت. بررسی اینکه آیا سیستم مدیریت محیط زیست در سطح واقعی خود در سازمان و بطور مناسبی پیاده سازی شده یا خیر.

هدف زیست محیطی : مقاصد زیست محیطی کلی، برخواسته از سیاست های زیست محیطی که یک سازمان برای رسیدن به آن تعیین می کند، و عملکرد آن قابل سنجش است. اهدافی خاص برای پیاده سازی سیاست زیست محیطی.

عملکرد زیست محیطی : نتایج قابل اندازه گیری سیستم مدیریت محیط زیست، مربوط به کنترل جنبه های زیست محیطی یک سازمان، بر اساس سیاست، هدف و مقصد زیست محیطی خود.

سیاست زیست محیطی : اظهارنامه است از طرف سازمان در رابطه با مقاصد و قواعد خود در عملکرد زیست محیطی کلی اش که فراهم کننده چهارچوبی است برای اجرا و تعیین مقاصد و اهداف زیست محیطی.
نکته : تمام سیستم مدیریت محیط زیست برای تحقق سیاست زیست محیطی طراحی شده. این یک چهارچوب کاری است برای تعیین اهداف زیست محیطی است .

مقصد زیست محیطی : عملکرد ضروری و قابل اندازه گیری که برای سازمان یا بخش هایی از آن قابل استفاده است. این مقصد برآمده از اهداف زیست محیطی است که برای دست یابی به اهداف باید آنها را اجرا و تحقق بخشید.
عملکرد ضروی و با جزئیات که برآمده از اهداف زیست محیطی است. و باید قابل اندازه گیری باشد.

طرف ذینفع : فرد یا گروهی که تحت تاثیر عملکرد زیست محیطی یک سازمان است.

سازمان: شرکت، تعاونی، کارخانه، بنگاه اقتصادی، مقام صلاحیت دار، موسسه یا بخش یا ترکیبی از آنها، چه مشارکتی، چه خصوصی یا عمومی، که کارکرد ها و اجراییات خود را دارد.
نکته – برای سازمان های با بیش از یک واحد اجرایی، یک از آنها به عنوان سازمان معرفی می شود.

پیشگیری از آلودگی : استفاده از پروسه ها، اعمال، مواد یا محصولاتی که از آلودگی جلوگیری آن را کاهش می دهد یا کنترل می کند. این کار ممکن است شامل بازیافت، معالجه، تغییرات پروسه، مکانیزم کنترلی، استفاده بهینه از منابع و جایگزینی مواد.
نکته – مزایای به القوه پیشگیری از آلودگی شامل کاهش اثرات مخرب زیست محیطی، بهبود کارآیی و کمتر شدن هزینه ها است.
سازمان باید در جای ممکن این تکنیک های پیشگیری از آلودگی را به کاربرده و بررسی کند : بازیافت، ترمیم، تغییر پروسه، مکانیزم های کنترلی، استفاده بهینه از مانبع و جایگزینی منابع.

تعاریف کلی ایزو :

مطابقت : وضعیت یا حقیقت همگام بودن؛ توافق؛ تناظر؛ سنخیت؛ یا تشابه به الزامات ایزو.
مطلوبیت :برآوری، یا اجابت یک تقاضا و درخواست با توجه به الزامات ایزو.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *