– چراHSE MS  :

بدنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصة زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاهها در فرآيندهاي كاري و افزايش تعامل انسانها با اجزاي محيط هاي صنعتي سازمانها ، با چالش هاي جديد و مستمري در رابطه با موضوعات سلامت، ايمني و بهداشت مواجه شدند، بطوريكه تنها رعايت قوانين قديمي موجود براي رهايي سازمانها كافي بنظر نمي رسد، لذا براي نجات واعتلاي سازمانها، نيروي انساني، بقاي محيط زيست و جلوگيري از خسارت وارده به تجهيزات و تأسيسات، مديريت يكپارچة HSE براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه هاي موجود پا به عرصة صنعت نهاد.

سيستم مديريت HSE يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همة برنامه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني بوده  است، با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيك در راستاي توسعة پايدار و كرامت انسان، بطور يكپارچه و با همگرايي و چيدمان هم افزاي نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات و با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزيهاي دوره اي، ارزيابي، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كليه كاركنان و همكاران سازمان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناسي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طريق اعمال راهكارهاي كنترلي مديريتي، مهندسي و اجرايي در كلية سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گردد.

گسترش مواد و تكنولوژي نوين گرچه رفاه را افزايش مي دهد اما به موازات خود مخاطرات جديدي را نيز پيش روي بشر قرار مي دهد كه غلبه بر آن نيازمند احساس مسئوليت همگاني در اجراي برنامه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست براي محافظت از جان انسانها، محيط زيست و سرمايه هاي ملي مي باشد. تكرا حوادث مشابه و ضعف در اثربخشي تمهيدات كنترلي مسئولين را برآن داشت تا با تأمل در طرح و برنامه هاي كنترل حوادث شركتهاي نفتي معتبر دنيا به تحقيق پيرامون علل موفقيت هر يك بپردازند. تجارب شركت هاي نفتي موفق و معتبر در دنيا بيانگر تغيير نگرش واكنشي به نگرش پيشگرانه در برنامه هاي كنترلي حوادث بوده است. اين نگرش آنها را به سمت ايجاد يكپارچگي در مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست سوق داده است.

با چنين رويكردي كه در آن مديريت ريسك را منوط به بررسي جنبه ها و مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي مي دانستند قابليت شركت ها در مباحث مذكور افزايش يافت و نتايج رضايت بخش و مطلوبي را براي آنها فراهم آورد. در صنعت نفت نيز پس از بررسي عملكرد شركت هاي موفقي نظير Shell و Total همچنين نحوة مديريت برنامه هاي مرتبط با كنترل حوادث، با اين باور كه ايجاد روندي سيستماتيك در وهلة اول و توسعه نگرش پيشگيرانه (Proactive) در مرحلة بعدي، صنايع ما را به طرح و برنامه هاي بهبود يافته و اثربخش با به كارگيري ابزارها و تكنولوژي نوين قادر خواهد ساخت به اين عرصه وارد گرديد.

الگو برداري از نظام مديريت HSE شركت هاي نفتي عضو OGP، بومي سازي مطالب با توجه به نوع صنعت و تسهيلات موجود با توجه به اصل همپاياني (Equifinality) صورت پذيرد. اصل همپاياني صراحتاً اعلام مي نمايد براي سرعت بخشيدن به برنامه ها و ايجاد جهش مؤثر در كارها مي توان از تجارب موفق شركت معتبر با عملكرد مشابه استفاده نمود.

امروزه در صنعت نفت ايران بينش و آمادگي براي مديريت برنامه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست بصورت يكپارچه ايجاد شده است. صنعت نفت بعنوان صنعتي استراتژيك در كشور، همواره در استفاده از معيارها و استانداردهاي معتبر جهاني و به روز نمودن نظامهاي مديريتي پيشگام بوده و بر اين اساس از حداكثر توان خود براي ايجاد محيط هاي كاري سالم و توسعة پايدار بهره گيري مي نمايد. نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت مسير دستيابي به اهداف را كه همانا ايجاد محيط هاي كاري بدون حادثه، بدون آسيب و بدون آلاينده زيست محيطي است، كوتاه مي نمايد.

HSE   ضمن كاهش هزينه ها و مخاطرات و افزايش ايمني و فرصتها، امكان مميزي يكپارچه و مطمئن را نيز فراهم مي آورد. بدين ترتيب در كنار هم قرار گرفتن اين سه مقوله تحت مديريت يكپارچه، اثرات سينرژيك و هم افزايي قابل ملاحظه اي بر يكديگر داشته و نتايج مثبت جمع جبري آن، به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *