آموزش استانداردهای IMS

3- تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001  ويرايش  و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان.
4- بررسي و تعيين جنبه‌ها و پيامدهاي زيست محيطي و بهداشت ايمني و ارزيابي اهميت جنبه ها و ريسكها
5- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي (Procedures) براي عناصر مشروحه زير :
– سيستم مديريت يكپارچه (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات و خط‌مشي سيستم يكپارچه)

مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين خط مشي سیستم مدیریت یکپارچه IMS و اهداف با رويكرد SWOT، طرح ريزي، تعيين مسئوليت و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس گزارش‌دهي واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيهاي آن بر اساس رويكرد استاندارد ISO9004 ، ISO14004 و OHSAS18000، الزامات قانوني و ساير الزامات، اهداف خرد و كلان زيست محيطي و برنامه‌هاي مديريت زيست محيطي و مكانيزم كنترل پروژه برنامه‌هاي مديريتي و تعريف شاخصهاي ارزيابي عملكرد زيست محيطي بر اساس استاندارد(ISO14004) و ارزيابي و كنترل ريسك، بازنگري مديريت الزامات قانوني و ساير الزاماتI M S

مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني، زير ساخت، محيط كار و نظام پيشنهادات كاركنان )
– پديدآوري محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد، توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)
– اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود (شامل : كليات، پايش و اندازه گيري،تدوين طرح كنترل محصولات، كنترل محصول نامنطبق، تحليل داده ها و بهبود مستمر.
– اجراء وعمليات (ساختار و مسئوليتها، آموزش، آگاهي و صلاحيت، مشاوره و ارتباط، واكنش در موقعيت اضطراري، ارتباطات درون و برون سازماني، كنترل عمليات و مستندسازي نظام مديريت کیفیت )
پايش و اندازه‌گيري عملكرد، بررسي و اقدام اصلاحي (شامل: كليات، پايش و اندازه‌گيري عملكرد، كنترل عمليات، عدم انطباقات و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه، سوابق )
– تعريف و اجراء تعداد دو پروژه بهبود مستمر در زمينه كيفيت با مشاركت كارشناسان واحد صنعتي
– تدوين چك ليستهاي ممیزی  IMS مبتني بر رويكرد فرآيندي و متناسب با سازمان
– تدوين رويه ها و چك ليست هاي مورد نياز جهت استقرار نظام صنعتي 5S
– تدوين طرحهاي اضطراري به منظور پيشگيري از وقوع مخاطرات ايمني مطابق با الزامات استاندارد OHSAS18002

6- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري (Work-instructions) ، طرح كيفيت، طرح عملياتي، پايش و اندازه‌گيري و طرحهاي اضطراري و Risk Assessment Plan

7- تهيه نظام نامه  شامل:IMS
– تدوين خط مشي IMS واحد صنعتي
– تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت IMS و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني
– تصويب نظام نامه IMS براساس عناصراستانداردها

ج – ممیـزی :
8- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي
9- انجام یک نوبت مميزي داخلی براساس چك ليستهاي مدون توسط مشاور و مميزان داخلي واحد صنعتي بر روي نظام مديريت IMS و شناسايي مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي
10- حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شركت انجام خواهد شد و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با واحد صنعتي به منظور اخذ تائيديه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *