آموزش استانداردهای IMS

3- تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001  ويرايش  و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان.
4- بررسي و تعيين جنبه‌ها و پيامدهاي زيست محيطي و بهداشت ايمني و ارزيابي اهميت جنبه ها و ريسكها
5- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي (Procedures) براي عناصر مشروحه زير :
– سيستم مديريت يكپارچه (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات و خط‌مشي سيستم يكپارچه)

مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين خط مشي سیستم مدیریت یکپارچه IMS و اهداف با رويكرد SWOT، طرح ريزي، تعيين مسئوليت و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس گزارش‌دهي واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيهاي آن بر اساس رويكرد استاندارد ISO9004 ، ISO14004 و OHSAS18000، الزامات قانوني و ساير الزامات، اهداف خرد و كلان زيست محيطي و برنامه‌هاي مديريت زيست محيطي و مكانيزم كنترل پروژه برنامه‌هاي مديريتي و تعريف شاخصهاي ارزيابي عملكرد زيست محيطي بر اساس استاندارد(ISO14004) و ارزيابي و كنترل ريسك، بازنگري مديريت الزامات قانوني و ساير الزاماتI M S

مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني، زير ساخت، محيط كار و نظام پيشنهادات كاركنان )
– پديدآوري محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد، توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)
– اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود (شامل : كليات، پايش و اندازه گيري،تدوين طرح كنترل محصولات، كنترل محصول نامنطبق، تحليل داده ها و بهبود مستمر.
– اجراء وعمليات (ساختار و مسئوليتها، آموزش، آگاهي و صلاحيت، مشاوره و ارتباط، واكنش در موقعيت اضطراري، ارتباطات درون و برون سازماني، كنترل عمليات و مستندسازي نظام مديريت کیفیت )
پايش و اندازه‌گيري عملكرد، بررسي و اقدام اصلاحي (شامل: كليات، پايش و اندازه‌گيري عملكرد، كنترل عمليات، عدم انطباقات و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه، سوابق )
– تعريف و اجراء تعداد دو پروژه بهبود مستمر در زمينه كيفيت با مشاركت كارشناسان واحد صنعتي
– تدوين چك ليستهاي ممیزی  IMS مبتني بر رويكرد فرآيندي و متناسب با سازمان
– تدوين رويه ها و چك ليست هاي مورد نياز جهت استقرار نظام صنعتي 5S
– تدوين طرحهاي اضطراري به منظور پيشگيري از وقوع مخاطرات ايمني مطابق با الزامات استاندارد OHSAS18002

6- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري (Work-instructions) ، طرح كيفيت، طرح عملياتي، پايش و اندازه‌گيري و طرحهاي اضطراري و Risk Assessment Plan

7- تهيه نظام نامه  شامل:IMS
– تدوين خط مشي IMS واحد صنعتي
– تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت IMS و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني
– تصويب نظام نامه IMS براساس عناصراستانداردها

ج – ممیـزی :
8- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي
9- انجام یک نوبت مميزي داخلی براساس چك ليستهاي مدون توسط مشاور و مميزان داخلي واحد صنعتي بر روي نظام مديريت IMS و شناسايي مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي
10- حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شركت انجام خواهد شد و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با واحد صنعتي به منظور اخذ تائيديه خواهد داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *