مدرک ایزومستر داخلی جهت تایید دریافت خدمات آموزش و استقرار ایزو

این گواهینامه از سوی ایزومستر پس از دریافت بسته مشاوره توسط متقاضیان دریاقت میگردد و پس از اخذ مدرک ایزومستر شما می توانید از لوگوی ویژه آن بر روی محصولات و یا اوراق اداری خود بهره برده و مهر تائیدی بر دریافت آموزش و مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو برای متقاضیان خواهد بود.

گواهی ایزومستر


نمونه تقدیرنامه صادره توسط شرکت دانش بنیان توسعه دهندگان سیستم ابتکار و  ایزومستر به شرکت های موفق

تقدیرنامه