پیاده سازی ISO 50001

پیاده سازی ISO 50001

۱    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استانداردهای ISO 50001:2011 مشتمل بر ساختار سازمانی، فرآیند های اصلی سازمان ، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما
۲     تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندهای موثر بر انرژی
۳    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 50001 برای مدیران
۴    تعیین مسئولیتها، اختیارات و ارتباطات کاری کارکنان مؤثر بر سیستم مدیریت انرژی و نیز همکاری در تعیین و انتخاب نماینده مدیریت، ممیزان داخلی
۵    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی سیستم مدیریت انرژی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف
۶    تدوین روش اجرایی کنترل مدارک و بررسی مدارک موجود از نظر تائید مدارک در حال استفاده و یا منسوخ و بررسی تغییرات اعمال شده در مدارک.
۷    تدوین روش اجرایی مورد نیاز در رابطه با انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بررسی چگونگی انجام اقدام اصلاحی که تاکنون انجام نشده است اعم از تحلیل علل و رفع مشکل و چگونگی پایش اثربخشی اقدامات انجام شده
۸    تدوین شرح وظایف پرسنل، بررسی شایستگی کارکنان در سطوح مختلف و تدوین شرایط احراز شغلی، نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی سالانه
۹    تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای مورد نیاز برای تشریح چگونگی بکارگیری تجهیزات مورد استفاده و وضعیت نگهداری آنها حسب نیاز و تدوین برنامه تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه    ۱هفته
۱۰    بررسی و تعیین جنبه‌ها و پیامدهای زیست محیطی و انرژی و ارزیابی اهمیت جنبه ها و ریسکها و تعیین اقدامات کنترلی
۱۱    تدوین روش اجرایی واکنش در موقعیت اضطراری و تدوین طرحهای اضطراری و طرح ارزیابی ریسک به منظور پیشگیری از وقوع مخاطرات ایمنی مطابق با الزامات استاندارد و پیگیری در خصوص اجرای مانورهای مورد نیاز
۱۲    تدوین رویه‌های مورد نیاز جهت کنترل عملیات و پایش و اندازه‌گیری جنبه های انرژی
۱۳     حضور در مرحله ممیزی نهایی (Final-Audit) که توسط نماینده شرکت ارائه دهنده گواهینامه بین المللی انجام خواهد شد و مشاور همکاری لازم را در این زمینه با سازمان به منظور اخذ تائیدیه گواهینامه بین المللی خواهد داشت.
۱۴     تدوین شاخص های انرژی و پایش و اندازه گیری شاخص ها
۱۵    انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی

 

 

 

 

 

 

ISO 50001 (مدیریت انرژی)

ISO 50001

به مجموعه اجزاء وابسته به هم و دارای تعامل یک سازمان که به منظور ایجاد خط مشی و اهداف کلان انرژی و دستیابی به آن اهداف به کار برده می‌شوند، سیستم مدیریت انرژی گفته می‌شود.

سیستم مدیریت انرژی

هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده است . این استاندارد بین المللی برای تمام انواع سازمان ها در اندازه های مختلف صرفنظر از شرایط جغرافیایی ، فرهنگی یا اجتماعی قابل کاربرد است . پیاده سازی موفق به تعهد کلیه سطوح و بخشهای سازمان و خصوصا مدیریت ارشد بستگی دارد. این استاندارد بین المللی الزامات یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را تشریح می کند که بر مبنای آنها سازمان قادر به استقرار و پیاده سازی خط مشی انرژی ، استقرار اهداف کلان و خرد و برنامه های اجرایی است که الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به بهره برداری انرژی بارز را زیر نظر می گیرد. سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می سازد به تعهدات خط مشی خود دست یابد برای بهبود عملکرد انرژی اقدامات لازم را به کار گیرد و انطباق سیستم را با الزامات این استاندارد بین المللی نشان دهد.

سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 توسط کمیته پروژه ISO /PC 242 مدیریت انرژی ، تهیه شده است و در سال ۲۰۱۱ از سوی سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO  انتشار یافته است.

فوایدی که به دنبال استفاده از این استاندارد به دست می آید عبارتند از:

-کاهش هزینه های مالی در مصرف انرژی

-افزایش کارآیی مصرف انرژی در فرایندهای سازمان

– ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برای استفاده صحیح از انرژی

– ایجاد راهکارهای جدید برای استفاده بهینه از انرژی

– کنترل و استاندارد سازی در انرژی از دیدگاه مصرف و تولید

– سازگاری با استاندارد ISO 14001

ISO 50001 (مدیریت انرژی)

ISO50001:2011 چیست؟

این استانداردسازمانها و شرکتها را با یک ساختار یکسان در جهت استقرار سیسـتم و فرآینــدهای مورد نیاز برای بهبــود اثربخشی انرژی و همچنین آنها را به توسعه و پیاده سازی خط مشی و اهداف پیرامون نیازمندی ها و الزامات قانونی در مورد جنبه های انرژی نماید هدایت می کند.

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

– پایین آوردن هزینه‌های انرژی بدون کاهش سطح کیفیت مصرف
– آزادسازی منابع مالی و صرف آن در توسعه سایر بخش ها
– به حداقل رساندن آسیب‌های زیست محیطی
ـ پایه گذاری سیستم بهره وری انرژی در سیستمها و تجهیزات انرژی بر اصلی
– شناسایی فعالیتهای مرتبط با اهداف و برنامه ها با در نظر گرفتن جنبه های انرژی
– اولویت بندی و اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی
– تهیه برنامه آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی
– شناسایی و امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه جویی انرژی
– و دهها مزیت دیگر

تعاریف:

– انرژی: شامل برق، سوخت، بخار، گرما، هوای فشرده، انرژیهای تجدید پذیر و …
– خط مبنای انرژی: مرجع کمی برای ارائه مبنایی برای مقایسه عملکرد انرژی
– شاخص عملکرد انرژی(EPI): مقدار کمی و یا اندازه گیری عملکرد انرژی که توسط سازمان تعریف شده

شرح خدمات ISO50001:2011

– تعیین و تدوین خط مشی و خط مبنای انرژی در سازمان .
– تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، طبقه بندی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
– تدوین/بررسی سیاستهای کلان مجموعه در زمینه مدیریت انرژی
ـ طراحی/بررسی تشکیلات سازمانی، منابع انسانی و مالی مورد نیاز برای مدیریت انرژی
ـ تهیه برنامه آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی
ـ تعیین و طراحی مکانیزمی جهت ارزیابی انطباق سیستم مدیریت انرژی با مقررات والزامات قانونی

ـ ایجاد سیستم پایش و گزارش‌دهی دوره‌ای و ایجاد پایگاه داده‌های انرژی
ـ تهیه چک لیست‌ها و تدوین برنامه ممیزی انرژی دوره‌ای
ـ شناسایی و کنترل جنبه های مدیریت انرژی
ـ اولویت بندی و اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی
ـ ایجاد سیستم کنترل و بازبینی سالانه انرژی
– شناسایی و تعیین شاخصهای عملکرد انرژی ( EPI ) در کلیه سطوح سازمان
– ایجاد طرحهای کنترل و اندازه گیری انرژی
– صدور اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت انرژی
– شناسایی و تعیین اولویت بندی فرصتهای بهبود برای جنبه های انرژی

ISO 50001 (مدیریت انرژی)

سیر تاریخی استانداردهای سیستم مدیریت انرژی

امروزه یکی از نیازهای مبرم جوامع انسانی و بخصوص صنایع در تمامی کشورها  مسئله مدیریت انرژی میباشد. محدودیت منابع تجدید ناپذیر، هزینه بالای سوخت، آلودگی های زیست محیطی و بحرانهای انرژی و مفهوم توسعه پایدار که هدف غایی تمامی جوامع می باشد دلایل اصلی توجه به مبحث انرژی میباشد.در این راستا استانداردهای مختلفی در خصوص  سیستمهای مدیریت انرژی تدوین شده است که مهمترین آنها  استاندارد آمریکایی ANS/MSE 2000، استاندارد اروپایی EN16000   و استاندارد بین المللی ISO 50001 می باشد.

ISO 50001 چیست؟

ISO 50001:2011 به عنوان استاندارد سیستم مدیریت انرژی (EnMs) در پانزدهم ژوئن ۲۰۱۱ رسما توسط سازمان بین المللی استاندارد منتشر گردید.این استاندارد چارچوبی را برای استقرار مدیریت انرژی فراهم می آورد که به بهبود کارایی انرژی در سازمان ها به روش سیستماتیک ، کنترل شده و منطقی کمک می نماید.ISO 50001 با سری استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9000) و سرای استاندارد مدیریت زیست محیطی (ISO 14000) تطابق دارد لذا سازمان ها می توانند سیستم مدیریت انرژی را با سایر سیستم های مدیریت خود یکپارچه نمایند.

فوائد استقرار ISO 50001 چیست؟

کاهش هزینه های انرژی
کاهش انتشار کربن
امنیت بیشتر در تامین انرژی
بهبود عملکرد کسب و کار
بهبود عملکرد کسب و کار
رعایت بیشتر قوانین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
رسمیت بخشیدن به اهداف و سیاستهای انرژی
انطباق با سیستم های مدیریت موجود
زمینه سازی برای نوآوری بیشتر
افزایش آگاهی پرسنل در زمینه انرژی
افزایش آگاهی از کارایی تجهیزات
بهبود راندمان های عملیاتی
بهبود فرِآیند نگهداری تجهیزات

چگونه می توان ISO 50001 را استقرار داد؟

به منظور بر آورده نمودن الزامات ISO 50001 یک سازمان باید فعالیتهای ذیل رااجرایی نماید:

پیاده سازی و نگهداری یک فرآیند شناسایی و ارزشیابی فعالیتهای مرتبط با مصرف انرژی ، ارزیابی دامنه مصارف انرژی و حفظ خط مبنای عملکرد آنها

تدوین یک خط مشی انرژی مشخص با اهداف شفاف و برنامه ای به منظور دست یابی به آن

  اطمینان از کنترل مستندات

نگهداری فرآیندهایی که الزامات قانونی را مشخص و برآورده می سازند
مشخص نمودن نقش ها و مسئولیت ها در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با مصارف انرژی در سازمان
نگهداری کنترل مناسب در ارتباط با مصرف انرژی حال و آینده
نمایش و اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت انرژی در تمام فرآیندها از طراحی تا عملیات
ممیزی و بازنگری سیستم در سطح مدیریت در دوره های زمانی مشخص