پیاده سازی ISO 26000

پیاده سازی ISO 26000

۱    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 26000 مشتمل بر ساختار سازمانی، فرآیند های اصلی سازمان ، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما
۲    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 26000 برای پرسنل
۳    تعیین مسئولیتها، اختیارات و ارتباطات کاری کارکنان مؤثر بر سیستم مدیریت ISO 26000 و نیز همکاری در تعیین و انتخاب نماینده مدیریت، ممیزان داخلی و تعیین جایگاه آنها در چارت سازمانی
۴    تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندها و تدوین نقشه فرایندهای سازمان
۵    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف
۶    تدوین روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق و بررسی مدارک موجود از نظر تائید مدارک در حال استفاده و یا منسوخ و بررسی تغییرات اعمال شده در مدارک
۷      تدوین روشهای اجرایی برای کنترل محصول نامنطبق، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت
۸     تدوین روش اجرایی مورد نیاز در رابطه با انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بررسی چگونگی انجام اقدام اصلاحی که تاکنون انجام نشده است اعم از تحلیل علل و رفع مشکل و چگونگی پایش اثربخشی اقدامات انجام شده.
۹    تدوین شرح وظایف پرسنل، بررسی شایستگی کارکنان در سطوح مختلف و تدوین شرایط احراز شغلی، نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی سالانه
۱۰    تدوین و به اجرا درآوردن روش اجرایی برای انتخاب و خرید خدمات و ملزومات مورد استفاده که بر کیفیت محصولات و خدمات موثر است. بررسی فهرست عرضه‌کنندگان مواد مصرفی، خدمات مؤثر بر کیفیت آزمونها و کالیبراسیونها و کیفیت نگهداری سوابق.
۱۱    تدوین دستورالعملهای مورد نیاز برای تشریح چگونگی بکارگیری تجهیزات مورد استفاده و وضعیت نگهداری آنها حسب نیاز و تدوین برنامه تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و بهبود وضعیت کالیبراسیون و سیستم شناسایی
۱۲   تدوین شاخص فرایندها و پایش و اندازه گیری فرایندها
۱۳     تدوین روش اجرایی مورد نیاز در رابطه با حل و فصل شکایات واصله از مشتریان و دیگر طرفهای ذینفع، بررسی و بهبود وضعیت نگهداری سوابق مربوط به شکایات مشتری و تدوین روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان
۱۴    انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
۱۵    همکاری مشاور در برگزاری جلسه بازنگری مدیریت
۱۶    حضور در مرحله ممیزی نهایی (Final-Audit) که توسط نماینده شرکت ارائه دهنده گواهینامه بین المللی انجام خواهد شد و مشاور همکاری لازم را در این زمینه با سازمان به منظور اخذ تائیدیه گواهینامه بین المللی خواهد داشت.

 

ISO 26000 ( مسئولیت اجتماعی)

ایزو ۲۶۰۰۰

استاندارد راهنما است و نکاتی در مورد مسئولیت اجتماعی ارائه می دهد. و استاندارد گواهی نخواهد بود ولی فعالیت های بهتری ارائه می دهد که سازمان ها می توانند این اصول را در فعالیت ها، زنجیره تامین و بازار خودشان بکار گیرند. این استاندارد ،

مسئولیت اجتماعی را بعنوان مسئولیت سازمان تعریف می کند که اثرات تصمیم گیری و فعالیت های آن بر جامعه و محیط زیست را از طریق رفتار اخلاقی و شفاف بیان می کند:

در توسعه پایدار ، شامل سلامتی و رفاه جامعه دخالت دارد. انتظارات سهامداران را لحاظ می کند مطابق با قانون عملی بوده و با نمودهای بین المللی رفتار منطبق است در سازمان یکپارچه شده و اجرا می شود این استاندارد برای هر نوع سازمان، کوچک و بزرگ، دولتی ، تجاری یا غیر دولتی معتبر است

مزایا

با بکارگیریایزو ۲۶۰۰۰ می توانید پروسه های داخلی خود را بهینه کرده و از انطباق بین سیستم مدیریتی و تلاش های خود در مسئولیت اجتماعی و دوام پذیری مطمئن شوید شما بعنوان سازمانی مسئول می توانید با شرکاء ودولت و رسانه و تامین کنندگان، مشتریان و جامعه ای که در آن فعالیت می کنید،رابطه خود را بهتر کنید ارتقاء و حفاظت برند می تواند با جلب اعتماد سهام داران بدست آید، و شهرت بد در کنار بحران های شهرت می تواند کمتر شود. افزایش شهرت ، اخلاق کارکنان و نیز توانایی جذب و بازگشت کارگران را بهبود می بخشد. سرمایه گذاران، حمایت کنندگان مالی و مجامع مالی نیز علاقه بیشتری به سرمایه گذاری در سازمان های اخلاق مدار دارند.

استاندارد ایزو مسؤلیت اجتماعی سازمان‌ها

ایزو ۲۶۰۰۰ یک راهنمای استاندارد داوطلبانه تدوین شده از سوی سازمان بین‌المللی استانداردها در خصوص مسؤلیت اجتماعی سازمان‌هاست. این استاندارد نه فقط کمپانی‌ها، بلکه انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعالیت، اندازه و موقعیت‌ آن‌ها و همچنین دولت‌ها، صرف نظر از مرحله توسعه‌ی کشور متبوع آن را مخاطب قرار می‌دهد.بنابراین هدف ارایه راهنمایی در خصوص مدیریت سازمانی، حقوق بشر، فعالیت‌های نیروی کار، محیط زیست، فعالیت‌های اجرایی منصفانه، امور مصرف‌کنندگان، مشارکت جمعی، و توسعه است.

این واقعیت که ایزو ۲۶۰۰۰ از طریق یک روند اجماع جهانی تدوین شده است، به این استاندارد یک عنایت چشمگیر و یک تاریخچه برجسته داده است. این استاندارد اغلب همراه با اعلامیه سه‌جانبه سازمان بین‌المللی کار، راهنماهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رای بنگاه‌های فراملیتی، اصول راهنمای ملل متحد در خصوص کسب و کار و حقوق بشر، و میثاق جهانی ملل متحد به عنوان یکی از سند‌های اصلی بین‌المللی برای راهنمایی کسب و کار در خصوص مسؤلیت اجتماعی فهرست می‌شود.کمپانی‌ها باید برای پاسخ به تقاضاهای بالقوه مصرف‌کنندگان، سازمان‌های غیردولتی یا مشتریان با ایزو ۲۶۰۰۰ آشنا شوند.