iso 17025

الزامات ISO 17025

1- الزامات ISO 17025

الزامات بخش مدیریتی الزامات ISO 17025 شامل موارد زیر است: 1.      سازماندهی و نحوه آن 2.      سیستم کیفیت مدیریت 3.      کنترل مدارک 4.      بازنگری درخواست‌ها، پیشنهادها و قراردادها 5.      واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکاران فرعی 6.      خرید خدمات و ملزومات 7.      ارائه خدمات به مشتریان 8.      اقدامات پیشگیرانه 9.      کنترل سوابق 10. ممیزی‌های داخلی 11. بازنگری‌های مدیریتی 12. شکایات هر یک از موارد فوق دارای روشهای عملیاتی و اجرایی خاص خود و رویه‌هایی می‌باشد که هر آزمایشگاه ملزم به رعایت آن در چارچوب‌های تعریف شده می‌باشد. الزامات بخش فنی بخش الزامات فنی شامل موارد زیر است: 1.      کارکنان 2.      جایگاه و شرا...

مزایای اخذ ISO 17025

2- مزایای اخذ ISO 17025

 مزایای اخذ استاندارد ISO17025 برخی از مزایای اخذ این استاندارد عبارتست از: 1.    افزایش اطمینان از صحت نتایج ارایه شده توسط آزمایشگاه‌ها 2.       ارتقا سطح آزمایشگاه‌های عضو و کسب اعتبار بین‌المللی 3.      کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ها 4.      تسهیل همکاری میان آزمایشگاه‌ها و سایر سازمانها 5.      استاندارد کردن روشهای اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها 6.      ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها 7.      امکان پذیرش آزمایشگاه‌ها به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد 8.     انطباق استانداردهای ISO 9001-9002...

ISO 17025 (کیفیت آزمایشگاهی)

3- ISO 17025 (کیفیت آزمایشگاهی)

ISO/IEC 17025 در حال حاضر استاندارد بین المللیISO/IEC 17025  که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرایISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN45001 تهیه شده است، جایگزین هر دوی آنها شده است. این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشد . مراجع تأیید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می‌شناسد، باید این استاندارد را به عنوان مبنای تأیید صلاحیت خود قرار دهند. آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرگتر می‌باشند یا خدمات دیگری هم ارایه می‌نمایند، قادر به اجرای سیستم کی...

درخواست های ثبت شده

سبد خرید خالی است

عضویت در خبرنامه سایت

ایمیل خود را وارد و کلید اینتر را فشار دهید
آموزش مجازی

 

شناسه ملی اینترنتی

 

راهنمای مسافرت، مهاجرت، بورس تحصیلی