معرفی ISO 14470

استاندارد جدید ایزو، آخرین دستاوردهای الزمات پرتو دهی مواد غذایی را که بطور معمول برای بهبود کیفیت و ایمنی فرآیند مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد را ارائه می نماید. تولید کنندگان ، اپراتورهای پرتو دهی ، تنظیم کننده ها ، مشتریان و در نهایت مصرف کنندگان از این استاندارد بهره مند خواهند شد. دراستاندارد ISO 14470:2011 ، پرتودهی مواد غذایی – الزامات تدوین ، اعتبار سنجی و کنترل معمول روند پرتو دهی با استفاده از تابش یونیزان برای دفع آفات غذایی نه تنها الزامات بلکه دستورالعمل مواجهه با آنها، نیز بیان می شود. پرتو دهی مواد غذایی فرآیندی است که مواد غذایی جهت بهبود کیفیت و ایمنی در معرض تابش یونیزان قرار می گیرند. این روش صرفاً در مواد غذایی که تحت فعالیت های بهینه تولید (GMP)، تولید شده اند، کاربرد دارد. پرتودهی مواد غذایی برای موارد مختلف منجمله کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا و انگل ها ، کاهش تعداد میکروارگانیسم های فاسد ، جلوگیری از رویش پیازها ، غده ها و ریشه محصولات زراعی ، طولانی تر نمودن تاریخ مصرف یا عملیات گیاه درمانی استفاده می شود.

اهداف اصلی استاندارد ISO 14470:2011 :

ارائه الزامات پرتو دهی مواد غذایی مطابق با شیوه ها و استانداردهای کنونی
ارائه دستورالعمل ها برای توافقات فنی بین مشتری و اپراتور پرتودهی
ایجاد سیستم مستندات برای پشتیبانی از کنترل های فرآیند پرتودهی مواد غذایی

Mariana Funes و Noelia Antonuccio دو تن از رهبران کمیته تدوین این استاندارد اظهار می دارند : استاندارد ISO 14470 اعتماد و شفاف سازی در میان ذینفعان مختلف عامل در بخش غذایی را فراهم می آورد و به نظارت کننده ها و نمایندگان مصرف کنندگان به امکان انتخاب بهتر با پیشرفت اطلاعات در محصولات کمک خواهد نمود.ISO 14470:2011 ، پرتودهی مواد غذایی – الزامات تدوین ، اعتبار سنجی و کنترل معمول روند پرتو دهی با استفاده از تابش یونیزان برای دفع آفات غذایی توسط کمیته فنی ISO /TC34 ، محصولات غذایی ، تدوین شده است.