استاندارد خمش لوله های ترموپلاستیک در فشار ISO 9967:2016

زمانی که یک لوله در خاک مطابق استانداردهای بین المللی قرار گیرد، افزایش انحراف مشاهده شده است، که این انحراف بستگی به عواملی از جمله شرایط خاک، نصب و راه اندازی و… بستگی دارد.

لازم به ذکر است اوج خزش در مدت دوسال طول خواهد کشید، و معمولا بیشتر از دوسال تجاوز نخواهد کرد.

یک روش برای تعیین نسبت خزش در لوله های ترموپلاستیک گرفتن یک مقطع دایره ای شکل در سطح لوله بوده و کلیه عوامل نیز بررسی خواهد شد

برای استقرار این استاندارد نیازمند ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 می باشد.

چرا به ISO 14001:2004 نیازمندیم؟

چرا به سیستم مدیریت زیست محیطی  ISO 14001:2004نیازمندیم؟

امروزه با توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور، آثار نامطلوب این فعالیتها بر محیط زیست یکی از مهمترین نگرانی های جامعه را تشکیل داده است. این موضوع از دو جهت مورد توجه صاحبان صنایع و نمایندگان جامعه قرار دارد، صاحبان صنایع نگران این موضوع هستند که بروز این آثار نامطلوب در نهایت منجر به کاهش اعتبار آنها در جامعه و شروع عکس العملهایی باشد که به منظور جلوگیری یا کاهش این آثار نامطلوب بروز می­کند و ممکن است فعالیتهای اقتصادی را دچار رکود یا توقف کند، از طرفی نمایندگان جامعه نگران آثار و طبعات نامطلوب اینگونه فعالیتها بر زندگی نسل امروز و آینده در حوزه محیط زیست هستند.

بدین منظورنمایندگان جامعه از جمله سازمان محترم حفاظت محیط زیست قوانینی را در مورد حداکثر آلودگی های مجاز ناشی از فعالیتهای واحدهای صنعتی و اقتصادی تعیین کرده اند. در این راستا، صاحبان صنایع باید ارتباط و میزان اثر هریک از فعالیتهای خود را در مقایسه با این قوانین درک و وضعیت جاری خود در این مورد را شناسایی کنند، پس از آن اقدامات زیر را در دستور کار خود قراردهند:

تبدیل شرایط نامطلوب به شرایط منطبق با استانداردها، قوانین و معیارهای ملی و بین المللی (به عنوان حداقلها)

بهبود فعالیتهای منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی به سطحی بهتر و حرکت به سمت عملکردهای فراتر از استانداردهای تعیین شده به منظور دستیابی به حداقل آثار نامطلوب بر محیط زیست.

از طرفی اقدامات فوق باید تداوم پیدا کند تا صاحبان صنایع و جامعه در  مورد انطباق دائم عملکرد سازمان اطمینان یابند.

مزایای پیاده سازی ISO 14001

مزایای استقرارISO 14001:2004

اهمیت دادن به جنبه های زیست محیطی در تولید و یا ارائه خدمات

یکپارچه کردن سیستم های مدیریتی و بهبود روش های مدیریت

جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی

استفاده بهینه از منابع طبیعی

حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط

کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت

اطمینان دادن به مشتریان درمورد تعهد نسبت به مدیریت زیست محیطی

 

بررسی وضعیت موجود و بازنگری اولیه زیست محیطی

شناخت جنبه های بارز زیست محیطی از نظر تاثیر در هوا، آب، زمین، ضایعات، مواد اولیه، فرایند تولید، شرایط عادی و اضطراری و  قوانین والزامات قانونی و مقرراتی

آموزش مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی(ISO 14001:2004)

مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی

انجام ممیزی داخلی از سیستم مدیریت زیست محیطی و رفع عدم انطباق احتمالی

بازنگری دوره ایی مدیریت بر عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی و اجرای آن به منظوراطمینان از تداوم مناسب بودن و اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

1-7-   حضور و همراهی در ممیزی نهایی (Final Audit) به منظور توصیه به دریافت گواهینامه.

ISO 14001 ( زیست محیطی) بخش اول

مراحل استقرار استاندارد ISO 14000

هدف از کاربرد  ISO١۴٠٠١

ISO١۴٠٠١ به عنوان یک عنصر موثر و فعال در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور به شکل واقع گرایانه انتخاب می شود و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و… استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد.

در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام کار دقیقاً مشخص شده است. طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطیایزو 14001

تعریف سیستم  مدیریت زیست محیطی( ایزو ١۴٠٠١ )

ایزو ١۴٠٠١ استانداردی جهانی برای ایجاد و برقرار داشتن نظام هماهنگ مدیریت زیست محیطی در یک سازمان است. این استاندارد نیازمندیهایی را به منظور توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت زیست محیطی ارائه می نماید که می تواند توسط تمامی سازمانها صرف نظر از بزرگی و کوچکی و یا تولیدی و خدماتی بودن آن مورد استفاده قرار گیرد.
در حال حاضر مبحث مدیریت محیط زیست به دلایل زیر ابعاد فرا ملیتی یافته و از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است:

·    رشد شدید جمعیت انسانی

·    رشد فزاینده آلودگی های زیست محیطی

·    تخریب و کاهش منابع طبیعی

·    فقدان آب و غذای کافی

·    فقر و فقرزایی جهانی

·    مصرف و مصرف زایی

·   مطرح شدن مقوله توسعه پایدار

روند تکاملی مدیریت حفاظت محیط زیست مانند نگرش به مدیریت کیفیت و تغییرات مربوط به آن بوده است. بدین ترتیب که حفاظت محیط زیست، از کنترل آلودگیهای ناشی از تولید در مراحل ابتدائی به سوی ایجاد یک مدیریت زیست محیطی و در مراتب بالاتر به مدیریت فراگیر زیست محیطی و بهبود مستمر تکامل یافته است. بطوریکه در حال حاضر سیستم مدیریت محیط زیست جزء تفکیک ناپذیر سیستم مدیریت یک سازمان است و در تمامی برنامه ریزی ها، سیاستگذاریها و تصمیم گیری ها شرکت داده می شود.

تاریخچه و نحوه شکل گیری استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی

سازمان جهانی استاندارد به اختصار ایزو( ISO ) نامیده می شود.   International Organization of Standardization ، برخلاف تصور عامه واژه « ایزو» که معمولاً به این سازمان اطلاق می شود تنها یک کلمه مخفف نیست بلکه واژه ای یونانی به معنای « همسان » می باشد. این سازمان جهانی در سال ١۹۴۶ آغاز بکار نمود. دبیرخانه و مقر دائمی آن در کشور سوئیس و در شهر ژنو واقع شده است. این سازمان بین المللی دولتی نیست لیکن، دارای اعتبار قوی و جهانی است. درحال حاضر این سازمان دارای ١۳٠ عضو ازکشورهای مختلف است معمولاً کشورهای عضو در جهان حمایت کننده مادی و معنوی این سازمان می باشند. از قبیل : برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، کانادا و همچنین بخشی از مسائل مادی این سازمان از طریق دریافت حق عضویتها تامین می شود.

استانداردهایی که توسط سازمان ایزو تهیه می شود، داوطلبانه می باشد. زیرا همانطور که اشاره شد این سازمان غیر دولتی است، بنابر این از قدرتی جهت تحمیل این استانداردها بر هیچ کشور و یا سازمانی برخوردار نمی باشد. اعتبار استانداردهای تدوین شده در این سازمان بستگی به حمایت کشورهای مختلف از آن دارد. استانداردهای ایزو از طریق تهیه پیش نویس در کمیته های فنی و تصویب در میان اعضاء اصلی تدوین و صادر می گردند. این سازمان تاکنون ۹۶٠٠ استاندارد منتشر نموده است که از معروفترین آنها می توان  استانداردهای سریISO ۹٠٠٠ وISO١۴٠٠٠ را نام برد.
پیش نویس استانداردهای ؛ ISO١۴٠٠١ ،  ISO١۴٠٠۴ ،ISO١۴٠١٠  ، ISO١۴٠١١ ، ISO١۴٠١۲ ، در بهار سال ١۹۹۶ ارائه شد و مورد تصویب اعضاء کمیته فنی قرار گرفته و متعاقب آن در تابستان همان سال به تصویب نهایی کلیه اعضاء سازمان بین المللی استاندارد ایزو رسیده و منتشر گردید و بدنبال آن پیش نویس استانداردهای دیگری نیز دراین زمینه و تحت عنوان کلی استانداردهای سری ISO١۴٠٠٠ و در دو بخش ارزیابی سازمان و ارزیابی محصول به تصویب نهایی رسید.

شهرهایی که از طریق شهرداری مربوطه موفق به اخذ گواهینامه ISO 14001 شده اند

ردیف

کشور

شهر

ردیف

کشور

شهر

1

ژاپن

سندایی

24

ژاپن

آیاسی

2

ژاپن

گونما

25

ژاپن

هایاما

3

ژاپن

کاواگاچی

26

ژاپن

ساموکاوا

4

ژاپن

نودا

27

ژاپن

اویسو

5

ژاپن

آبیگو

28

ژاپن

نینونیا

6

ژاپن

ستاگایاوارد

29

ژاپن

یاماکیتا

7

ژاپن

کاناگاوا

30

ژاپن

کایسیی

8

ژاپن

یوکوهاما

31

ژاپن

مانازورو

9

ژاپن

کاواساکی

32

ژاپن

لیدا

10

ژاپن

یوکوزوکا

33

ژاپن

کومورو

11

ژاپن

هیراتسوکا

34

ژاپن

یاماتو

12

ژاپن

کاماکورا

35

ژاپن

اوکایاما

13

ژاپن

فوجی ساوا

36

ژاپن

کوچی

14

ژاپن

اوداوارا

37

ژاپن

میناماتا

15

ژاپن

چیگاساکی

.38

استرالیا

شورای شهر ساحل طلائی

16

ژاپن

ساگامیهارا

39

استرالیا

ماندورا

17

ژاپن

هادانو

40

استرالیا

شورای واورلی

18

ژاپن

ابینا

41

اوگاندا

شورای شهر میبل

19

ژاپن

ناکایی

42

سریلانکا

شورای شهر راتناپورا

20

ژاپن

اویی

43

چین

دولت شهر شینیانگ

21

ژاپن

ماتسودا

44

اندونزی

سمارانگ

22

ژاپن

زاما

45

تایلند

شهرداری نوندابوری

23

ژاپن

مینامی – آشیگارا

46

فیلیپین

پورتوپرینسزا

 

فهرست برخی سازمانها که به افتخار اخذ گواهینامه ISO 14001  در ایران نائل شده انند

شرکت فنر لول

شرکت نیک کالا

شرکت مس شهید باهنر

شرکت الیاف

شرکت پتروشیمی اصفهان

شرکت سیمان تهران

شرکت کربن ایران

شرکت سیمان اردبیل

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت شهاب الکترونیک

شرکت بوتان صنعتی

شرکت نوین زعفران

شرکت لاستیک بارز کرمان

شرکت پارس الکتریک

شرکت پتروشیمی اراک

شرکت پالایش نفت شازند اراک

شرکت نفت پارس

شرکت شیرین دارو

شرکت پارس دارو

شرکت زمزم مشهد

شرکت سینا کاشی

شرکت پالایش فراورده های نفتی کرمانشاه

شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت پارس خودرو

شرکت پتروشیمی تبریز

شرکت ایران خودرو

شرکت تولی پرس

شرکت پتروشیمی شیراز

 

ISO 14001 (محیط زیست)

تعاریف ایزو 14001

مزایای ایزو 14001 تنها مورد استفاده سازمان اتخاذ کنند نیست. صاحبان سرمایه همجوار و گروه های زیست محیطی نیز از بهره برداران به القوه آن هستند. بصورت معمول یک سازمان یک پروسه کلی به خدمت می گیرد تا تشخیص دهد چه محصولات، خدمات و یا فعالیت هایی را در پاسخ به بازار باید تولید کند.
این برنامه ریزی استراتژیک و جامع اغلب شامل مراحل برنامه ریزی، انجام، چک و عمل است. ایزو 14001 نیز برپایه همین مراحل بنا شده. در ایزو 14001 مرحله اضافه دیگری وجود دارد که بر پیشرفت مستمر تاکید دارد.

تعاریف مربوط به ایزو 14001 :

پیشرفت مستمر : پروسه بهبود سیستم مدیریت محیط زیست برای پیشرفت در عملکرد زیست محیطی هم راستا با سیاست زیست محیطی سازمان.
نکته : نیازی به انجام هم زمان پروسه در تمام نقاط فعالیت نیست. پیشرفت مستمر در این مقوله تنها درمورد سیستم مدیریت محیط زیست اثر دارد. این امر مستقیما در عملکرد زیست محیطی کاربرد ندارد. فرض بر این است که اگر سیستم مدیریت زیست محیطی ارتقا یابد عملکرد زیست محیطی نیز پیشرفت خواهد کرد.

محیط زیست : محیطی که سازمان در آن مشغول فعالیت است، شامل آب، هوا، خشکی، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران [اقلیم]، انسان ها و ارتباط شان به هم.
نکته –محیط در این جا از محل قرار گیری سازمان به یک سیستم جهانی گسترش می یابد.

جنبه زیست محیطی : عناصر فعالیت ها، محصولات، یا خدمات یک سازمان که می تواند با محیط زیست فعل و انفعال داشته باشد.(فعل و انفعال می تواند مثبت، خنثی یا منفی باشد)
نکته – یک جنبه زیست محیطی بارز جنبه ای است که اثر زیست محیطی خاصی دارد یا می تواند داشته باشد.

اثر زیست محیطی : هر تغییر در محیط زیست، چه مضر یا سودمند، کلی یا جزئی که از فعالیتها، محصولات یا خدمات یک سازمان سرچشمه گرفته باشد. ترکیب جوانب زیست محیطی با اثرات زیست محیطی اولین گام در برقراری اهمیت موضوع محیط زیست است.

سیستم مدیریت محیط زیست : بخشی از سیستم مدیریت کلی که شامل مجموعه ای است از ساختار سازمانی، فعالیت های برنامه ریزی، مسئولیت ها، عملکردها، راهکارها، پروسه ها و منابع برای تهیه، پیاده سازی، دستیابی، بررسی و نگهداری سیاست زیست محیطی.

ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی : یک پروسه رسیدگی نظام مند و مستند برای تهیه و ارزیابی بی طرفانه شواهد، و تعیین مطابقت سیستم مدیریت محیط زیست یک سازمان با مجموعه ممیزی وضع شده توسط سازمان، و همچنین ارائه نتایج این پروسه به مدیریت. بررسی اینکه آیا سیستم مدیریت محیط زیست در سطح واقعی خود در سازمان و بطور مناسبی پیاده سازی شده یا خیر.

هدف زیست محیطی : مقاصد زیست محیطی کلی، برخواسته از سیاست های زیست محیطی که یک سازمان برای رسیدن به آن تعیین می کند، و عملکرد آن قابل سنجش است. اهدافی خاص برای پیاده سازی سیاست زیست محیطی.

عملکرد زیست محیطی : نتایج قابل اندازه گیری سیستم مدیریت محیط زیست، مربوط به کنترل جنبه های زیست محیطی یک سازمان، بر اساس سیاست، هدف و مقصد زیست محیطی خود.

سیاست زیست محیطی : اظهارنامه است از طرف سازمان در رابطه با مقاصد و قواعد خود در عملکرد زیست محیطی کلی اش که فراهم کننده چهارچوبی است برای اجرا و تعیین مقاصد و اهداف زیست محیطی.
نکته : تمام سیستم مدیریت محیط زیست برای تحقق سیاست زیست محیطی طراحی شده. این یک چهارچوب کاری است برای تعیین اهداف زیست محیطی است .

مقصد زیست محیطی : عملکرد ضروری و قابل اندازه گیری که برای سازمان یا بخش هایی از آن قابل استفاده است. این مقصد برآمده از اهداف زیست محیطی است که برای دست یابی به اهداف باید آنها را اجرا و تحقق بخشید.
عملکرد ضروی و با جزئیات که برآمده از اهداف زیست محیطی است. و باید قابل اندازه گیری باشد.

طرف ذینفع : فرد یا گروهی که تحت تاثیر عملکرد زیست محیطی یک سازمان است.

سازمان: شرکت، تعاونی، کارخانه، بنگاه اقتصادی، مقام صلاحیت دار، موسسه یا بخش یا ترکیبی از آنها، چه مشارکتی، چه خصوصی یا عمومی، که کارکرد ها و اجراییات خود را دارد.
نکته – برای سازمان های با بیش از یک واحد اجرایی، یک از آنها به عنوان سازمان معرفی می شود.

پیشگیری از آلودگی : استفاده از پروسه ها، اعمال، مواد یا محصولاتی که از آلودگی جلوگیری آن را کاهش می دهد یا کنترل می کند. این کار ممکن است شامل بازیافت، معالجه، تغییرات پروسه، مکانیزم کنترلی، استفاده بهینه از منابع و جایگزینی مواد.
نکته – مزایای به القوه پیشگیری از آلودگی شامل کاهش اثرات مخرب زیست محیطی، بهبود کارآیی و کمتر شدن هزینه ها است.
سازمان باید در جای ممکن این تکنیک های پیشگیری از آلودگی را به کاربرده و بررسی کند : بازیافت، ترمیم، تغییر پروسه، مکانیزم های کنترلی، استفاده بهینه از مانبع و جایگزینی منابع.

تعاریف کلی ایزو :

مطابقت : وضعیت یا حقیقت همگام بودن؛ توافق؛ تناظر؛ سنخیت؛ یا تشابه به الزامات ایزو.
مطلوبیت :برآوری، یا اجابت یک تقاضا و درخواست با توجه به الزامات ایزو.