منطق RADAR

منطق رادار در مدل EFQM یک چهارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی قدرتمند می باشد ، منطق RADAR جهت بررسی عملکرد سازمان مطابق مدل EFQM استفاده می گردد .
منطق رادارازعناصر و ویژگی هایی تشکیل شده است که این ویژگی ها جهت امتیازدهی در فرآیند خود ارزیابی و ارزیابی سازمان بر اساس مدل تعالی EFQM  استفاده می شود.

منطق RADAR  رادار در مدل EFQM بیان می کند که سازمان نیاز دارد به :
به عنوان  بخشی از استراتژی خود نتایجی را که می خواهند به آن دست یابند را تعیین نماید .
برای دستیابی به نتایج مورد نظر در حال و آینده ، مجموعه ای از رویکرد های مناسب را برنامه ریزی و ایجاد نماید .
برای اطمینان از اجرای رویکرد ها ، آنها را به روش نظامندی جاری نماید .
رویکرد های جاری شده را بر اساس پایش و تحلیل نتایج حاصله و فعالیت های یادگیری مستمر ، ارزیابی و اصلاح نماید .
هر یک ازعناصر منطق رادار RADAR :
نتایج                                                      R              Results
رویکرد                                                 A              Approach
جاری سازی                                      D             Deployment
ارزیابی و اصلاح             A              Assessment & Refinement
هر یک ازعناصر منطق رادار با مجموعه ای از ویژگی ها مرتبط می باشد که ویژگی ها در زیر تشریح شده است .

عناصر منطق رادار و و ویژگی های آن  در توانمند سازها :

رویکرد  Approach

مناسب :  رویکردها منطق روشنی دارند ، رویکردها بر پایه نیازهای ذینفعان و فرآیند محور می باشند .
یکپارچه : رویکردها استراتژی را پشتیبانی نماید و با سایر رویکرد های مرتبط در ارتباط باشند.

جاری سازی Deployment  

اجراء شده : رویکردها  در زمینه های مرتبط به موقع اجراء شود .
نظام یافته : اجرا نظامند و باعث چابکی و انعطاف در سازمان گردد .

ارزیابی و اصلاح  Assessment & Refinement

اندازه گیری : کارایی و اثربخشی رویکرد و جاری سازی آن به صورت منظم اندازه گیری می شود .

یاد گیری و خلاقیت : از یادگیری و خلاقیت برای ایجاد فرصت هایی برای بهبود یا خلاقیت استفاده می شود .

بهبود و نو آوری : از برون داده های اندازه گیری ، یادگیری و خلاقیت برای ارزیابی ، الویت و اجرای بهبود ها و نو اوری ها استفاده می شود .

عناصر منطق رادار و و ویژگی های آن  در نتایج :

نتایج Results

مرتبط و قابل استفاده بودن :

محدوده و مرتبط بودن : مجموعه ای منسجم از نتایج ، شامل نتایج کلیدی شناسایی می شوند و عملکرد سازمان در قالب اهداف ، استراتژی ها ، نیازها و انتظارات ذینفعان مرتبط نشان می دهند .
درستی : نتایج به موقع ، قابل اطمینان و صحیح هستند .
بخش بندی : نتایج به شکل مناسبی بخش بندی شده اند .

عملکرد

روند ها :  روندهای مثبت یا عملکرد پایدار خوب برای حداقل بیش از 3 سال .
اهداف : در راستای اهداف استراتژیک ، اهداف کوتاه مدت مرتبط تعیین  شده و برای دستیابی به نتایج کلیدی بصورت پایدار محقق می شوند .
مقایسه ها : در راستای اهداف استراتژیک  ، مقایسه  خارجی مرتبط انجام می شوند و برای نتایج کلیدی مطلوب هستند .
اطمینان :  بر اساس روابط علت و معلولی ایجاد شده این اطمینان وجود دارد که سطوح عملکردی در آینده نیز پایدار خواهد بود .در روش ارزیابی شبیه سازی جایزه مدل تعالی EFQM ، از عناصر منطق رادار و ویژگی های آن بصورت کامل در امتیازدهی  استفاده می گردد و در سایر روش های خود ارزیابی از عناصر منطق رادار در امتیازدهی استفاده می گردد.

با استفاده از ماتریس رادار هر زیر معیار مدل تعالی EFQM امتیازدهی می شود وسپس امتیاز هر یک از زیر معیارها با هم جمع شده و امتیاز آن معیار تعیین می گردد .
امتیاز نهایی بین 0 تا 1000 با توجه به وزن هر یک از معیارهای مدل تعالی EFQM  محاسبه می گردد

معرفی EFQM

EFQM

اجرای جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی از سال 1382، این امكان را فراهم كرده‌است كه بسیاری از سازمان‌های ایرانی با مدل تعالی سازمانی (EFQM) آشنا شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود استفاده كنند. حضور فعال سازمان‌ها در فرایند جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی نشانگر این است كه سازمان‌های برتر ایرانی قصد دارند تا خود را با دیگر سازمان‌ها مقایسه كنند تا به این ترتیب گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

سرآمدی سازمانی EFQM وجایزه ملی کیفیت

حرکت به سوی سرامدی تنها راه بقا سازمانها درجهان پر تلاطم امروز است.سازمانها باید به طور مداوم عملکرد خود را مورد سنجش قرار دهند.

یکی از بهترین راهها در این زمینه استفاده ازمدل EFQM می باشد که به وسیله چهارده مدیر برگزیده ومشهور کمپانی های بزرگ اروپایی در سال 1988 به تقلید از جایزه مالکوم بالدریج (جایزه ملی کیفیت امریکا)طرح ریزی شد در ارزیابی عمل امده در سال 2003 حدود 70% شرکت های اروپایی از این مدل برای ارزیابی خود استفاده میکردند.

مدل EFQM سازمان را در 9حوزه مورد ارزیابی قرار داده که5حوزه ان،توانمند ساز می باشد واین حوزه ها ،بیان کننده نوع فعالیت های سازمان وچگونگی انجام ان می باشد وچهار حوزه باقیمانده رانتایج تشکیل میدهد که مشخص کننده خواسته هایی می باشد که سازمان با اجرای توانمند سازها به آنها دست میابد.

سازمان ها با استفاده از مدل EFQM به نتایج زیر میرسند:

شناسایی نقاط قوت سازمانها
شناسایی حوزه های بهبود
شناسایی پروژه های که سازمان را به سوی تعالی رهنمون می شود.