استاندارد عمومی صلاحیت تولید مواد مرجع ISO 17034:2016

الزامات عمومی جهت صلاحیت تولید مواد رفرنس و مرجع در این استاندارد ، در سال 2016 جهت عملیات و ساخت تدوین شده است.

در این استاندارد کلیه مواد مرجع به صورتی تخصصی بررسی و گرد آوری شده است، همچنین در مباحث اصلی به روش های تضمین کیفیت مواد مرجع اشاره داشته و کلیه اطلاعات آن از شرکت های مرجع تهیه شده است.

هواپیماهای مسافرتی با موتور جت ISO/TS20/SC18

تغییر کاربری هواپیماهای جت به هواپیمای مسافر بری تحت استانداردهای ISO/TS20 و ISO/TS20/TS17

تغییر کاربری هواپیما های جت به هواپیماهای مسافر بری در این دهه بیان شده است.

لازم به ذکر است که در تکنلوژی جدید استفاده از پروازهای فوق صوت جهت مسافرت های هوایی، حمل نقل و… در تعداد زیاد مطرح شده است. لازم به ذکر است در این طرح هزینه ها، زمان سپری شدن و سرعت مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر امنیت اطلاعات و ایمنی پرواز مد نظر است.

با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال ۲۰۱۶  تعداد ۳٫۸ میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال ۲۰۳۹ به ۷٫۲ میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در اینصنعت خواهیم بود.

آینده پرواز را هم اکنون باید مورد بررسی و استاندارد سازی انجام دهیم.

موارد مهم در این استاندارد که مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

۱- چالش های ترافیک هوایی

۲- راحتی و پایداری زیست محیطی

۳- حسابداری

۴- امنیت پرواز و امنیت اطلاعات

۵- عوامل رشد مسافر و روندهای تکنولوژی و توسعه

۶- زمان استراحت در آشیانه

۷- آماده سازی هواپیما

۸- کنترل کیفیت

 

كنترل محصول نامنطبق ایزو

دستر العمل روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق ایزو

هدف
شناسايي وتعيين تكليف محصول نامنطبق و حصول اطمينان از عدم بكارگيري ناخواسته محصول نامنطبق.
دامنه كاربرد
كليه موارد عدم انطباق و مشكوك شامل مواد اوليه ، محصول درجريان ساخت، محصول نهائي و برگشتي از مشتري.
مسئوليت
مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري بخشهاي توليد و بازرگاني مسئوليت اجراي اين روش اجرائي را برعهده دارد.
شرح روش اجرائي
نحوه برخورد با موارد نامنطبق ومشكوك درطي مراحل ورود مواد اوليه ، درجريان ساخت ومحصول نهائي ونيز برگشتي ازمشتري به شرح ذيل مي باشد.
1-كنترل مواد و قطعات ورودي نامنطبق
پس از بازرسي محموله هاي ورودي ، درصورت عدم تائيد مواد ورودي، براساس برنامه كنترل، فرم كنترل محصول نامنطبق
(F- 008/01) توسط مسئول تضمين و كنترل كيفيت تنظيم گرديده ونسبت به تعيين تكليف آن اقدام مي گردد.
تبصره 1: درصورت نيازبه بررسي هاي دقيق ، مديرمهندسي و تضمين كيفيت باهمكاري مدير كارخانه اقدام به تعيين تكليف محموله مي نمايد.
2- كنترل محصول نامنطبق حين توليد
پس از انجام بازرسي حين فرآيند طبق برنامه كنترل و در صورت عدم پذيرش نمونه ها، فرم كنترل محصول نامنطبق (F- 008/01) توسط مسئول تضمين و كنترل كيفيت تنظيم شده و با حضور مدير كارخانه اقلام مشكوك اززمان بازرسي قبلي تا بازرسي فعلي قرنطينه مي گردد. سپس مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري مدير توليد و برنامه ريزي نسبت به تعيين تكليف اقلام مذكور اقدام مي نمايد.
تبصره2: اقلاميكه دركنترلهاي عادي فرآيند توسط اپراتورها كنار گذاشته مي شوند پس از ثبت توسط سرپرست توليد و برنامه ريزي درفرم ثبت موارد نامنطبق روزانه(F-008/02) توسط مدير مهندسي و تضمين كيفيت تائيد مي شود . درصورتيكه كه نوع اصلاح ودوباره كاري مطابق برنامه هاي كنترل مشخص شده باشد، با نظارت مدير مهندسي و تضمين كيفيت اصلاحات لازم انجام مي شود.
همچنين آن دسته اقلام نامنطبق تفكيك شده در خط توليد كه امكان اصلاح يا تعيين تكليف آنها توسط عوامل توليد نباشد، در قسمت محصولات بلا تكليف سالن توليد نگهداري شده و حداكثر به صورت هفتگي توسط مدير كارخانه و مدير مهندسي و تضمين كيفيت تعيين و تكليف ميگردد.
3- كنترل محصول نهائي نامنطبق
پس از انجام بازرسي وآزمون نهائي بر روي محصول توسط مسئول تضمين و كنترل كيفيت ، درصورت عدم تائيد محموله، موارد عدم انطباق درفرم كنترل محصول نامنطبق(F- 008/01) ثبت مي گردد وتعيين تكليف اقلام توسط مدير مهندسي و تضمين كيفيت كيفيت ودرصورت نياز با همكاري مدير كارخانه انجام گرفته و اقدامات مرتبط توسط مسئول مربوطه انجام شده ونتايج ثبت مي گردد.

مهر اعتبار تاريخ تصويب نام و امضاء تصویب كننده نام و امضاء تائید كننده نام و امضاء تهيه كننده
كد مدرك : P- 008 روش اجرائي كنترل محصول نامنطبق شركت فولاد صنعت زنجان
شماره بازنگري : 00

4-محصولات برگشتي ازمشتري
وصول محصولات برگشتي از مشتري به اطلاع مدير مهندسي و تضمين كيفيت رسانده شده وپس از بررسي وتعيين شرح عدم انطباق درفرم كنترل محصول نامنطبق(F- 008/01) و بازرسي مجدد جهت تعيين تكليف باهمكاري مدير كارخانه ارائه گرديده و پس از تعيين و تكليف مسئول اقدامات مورد نظر تعيين مي گردد و پس از انجام اقدامات مورد نظر جهت اطلاع مديرعامل نتايج فوق ارسال مي گردد.

مدارک مرتبط:

1- فرم کنترل محصول نامنطبق F-008/01
2- فرم ثبت موارد نامنطبق روزانه تولید F-008/02