مزایای BS 13500

مزایای BS 13500

حکومت سازمانی مناسب جهت کسب و کار و تمرکز
ارائه تصمیم گیری برای فرآیندهای بیشتر
تصمیم گیری های بهتر با تمرکز بیشتر بر اثرات مالی
بدست اوردن اعتبار و اعتماد با کارکنان و مشتریان
نشانگر بهترین تمرین و حمایت از سهامداران