مزایای پیاده سازی ISO 14001

مزایای استقرارISO 14001:2004

اهمیت دادن به جنبه های زیست محیطی در تولید و یا ارائه خدمات

یکپارچه کردن سیستم های مدیریتی و بهبود روش های مدیریت

جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی

استفاده بهینه از منابع طبیعی

حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط

کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت

اطمینان دادن به مشتریان درمورد تعهد نسبت به مدیریت زیست محیطی

 

بررسی وضعیت موجود و بازنگری اولیه زیست محیطی

شناخت جنبه های بارز زیست محیطی از نظر تاثیر در هوا، آب، زمین، ضایعات، مواد اولیه، فرایند تولید، شرایط عادی و اضطراری و  قوانین والزامات قانونی و مقرراتی

آموزش مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی(ISO 14001:2004)

مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی

انجام ممیزی داخلی از سیستم مدیریت زیست محیطی و رفع عدم انطباق احتمالی

بازنگری دوره ایی مدیریت بر عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی و اجرای آن به منظوراطمینان از تداوم مناسب بودن و اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

1-7-   حضور و همراهی در ممیزی نهایی (Final Audit) به منظور توصیه به دریافت گواهینامه.

مزایای پیاده سازی ISO 27001

مزایای پیاده سازی ISO 27001 در یک سازمان:

امنیت اطلاعات و دارایی های اطلاعاتی؛
حفظ محرمانگی و در دسترس بودن اطلاعات؛
حفظ اطلاعات از بروز تهدیدات، آسیب پذیری ها و مخاطرات در حد امکان؛
آمادگی برای مواجه با حوادثی كه امنیت اطلاعات را به مخاطره انداخته اند؛
ایجاد اطمینان بیشتر برای مدیران، كاركنان، مشتریان و سایر ذینفعان سازمان در مورد امنیت اطلاعات؛
بازگشت هزینه صرف شده برای پیاده سازی ISMS در بلندمدت؛
کاهش هزینه های ترمیم خسارات ناشی از کمبود و نقص موازین امنیتی؛
شناسایی، ارزیابی و حفاظت از دارایی های مهم سازمان همچون: پرسنل کلیدی، دانش پرسنل، اطلاعات سازمان و وجهه و اعتبار سازمان؛
اطمینان از تداوم کسب و کار و كاهش صدمات از طریق ایمن ساختن اطلاعات و كاهش تهدیدها؛
امكان رقابت بهتر با سایر سازمان ها

لازم بذکر است که متدولوژی بکار رفته در شرکت باتیس بمنظور مدیریت پروژه های مختلف، بهره گیری از استاندارد PMBOK در حوزه های گوناگون همچون مدیریت زمان، هزینه، منابع انسانی، ریسک و … می باشد.

مزایای پیاده سازی OHSAS 18001 بخش دوم

مزاياي پياده سازي OHSAS 18001

پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مزايایي در پي دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود.

–         نگرش طرح ريزي شده و مستند در رابطه با سلامت و ايمني

–          ساختار روشن و واضح مديريت ايمني و بهداشت كار كه مشخص كننده محدوده مسئوليتها مي باشد

–          افزايش آگاهي و دانش كاركنان در ارتباط با موارد ايمني و بهداشت

–          ايجاد محيطي امن و سالم

–         كاهش ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي

–          كاهش زمان تلف شده در اثر بيماري و صدمات وارده به كاركنان

–        رعايت قوانين و مقررات مربوطه كه موجب كاهش هزينه هاي صرف شده براي پرداخت خسارات و پرداخت جريمه هاي احتمالي مي شود

–          اثبات ارزش و جايگاه كاركنان وسایر انسان ها به عنوان مهم ترين سرمايه جامعه

مزایای پیاده سازی OHSAS 18001 بخش اول

مزاياي ثبت سيستم مديريت براي سازمانها :

شرکتها و سازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و ميزان سود آوري علاقمندي زيادي براي ثبت سيستمهاي مديريتي همچون ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 دارند، زيرا بايد نيازهاي بازار، رضايت مشتري يا نيازمنديهاي قانوني و تجاري را پوشش دهند. اجراي سيستماتيک و موفق اين استانداردها با هدف ارتقاء بهره وري و کاهش هزينه موجب مي شود سازمانها از قابليت رقابتي بالا برخوردار گردند و به سود آوري برسند.

علل اساسي علاقمندي سازمانها براي دريافت گواهينامه هاي استاندارد بين المللي ISO عبارتست از: بهبومزاياي ثبت سيستم مديريت براي سازمانها: شرکتها و سازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و ميزان سود آوري علاقمندي زيادي براي ثبت سيستمهاي مديريتي همچون ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 دارند، زيرا بايد نيازهاي بازار، رضايت مشتري يا نيازمنديهاي قانوني و تجاري را پوشش دهند. اجراي سيستماتيک و موفق اين استانداردها با هدف ارتقاء بهره وري و کاهش هزينه موجب مي شود سازمانها از قابليت رقابتي بالا برخوردار گردند و به سود آوري برسند.

علل اساسي علاقمندي سازمانها براي دريافت گواهينامه هاي استاندارد بين المللي ISO عبارتست از: بهبود فرآيند هاي سازماني توليد محصول با کيفيت بهتر کمک به بازاريابي و فروش بيشتر محصول و ايجاد تقاضا حصول اطمينان ازبرآورده سازي نيازها و انتظارات مشتريان آمار ها نشان ميدهد از مزاياي استقرار و ثبت سيستمهاي مديريت کيفيت در شرکتها ميتوان به موارد زير اشاره نمود: 83% بهبود کنترل مديريت گزارش 70% بهبود واقعي در ارائه خدمات به مشتريان 64% موفقيت در انعقاد قرارداد فروش و ارائه خدمات 48% افزايش سهم بازار تعداد زيادي از شرکتها و موسسات دولتي از تامين کنندگان خود درخواست ثبت سيستم مديريتي همچون ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 جهت رعايت حداقل شرايط شرکت در مناقصات و انعقاد قرارداد را دارند.

اين موضوع بخصوص براي موسسات و شرکتهايي که تمايل به همکاري با اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو تجارت جهاني را دارند از اهميت خاصي برخوردار است. به نحوي که شرط مهم و اساسي در انعقاد قرارداد تامين کننده، ثبت سيستم مديريتي مي باشد. در حال حاضر در بين صنايع مختلف در داخل کشور ثبت گواهينامه هاي ISO به عنوان يک نيازمندي بديهي جهت حفظ توانايي رقابت و کيفيت محصول و رعايت قوانين و مقررات دولتي به شمار مي آيد.

فرآيند هاي سازماني توليد محصول با کيفيت بهتر کمک به بازاريابي و فروش بيشتر محصول و ايجاد تقاضا حصول اطمينان ازبرآورده سازي نيازها و انتظارات مشتريان آمار ها نشان ميدهد از مزاياي استقرار و ثبت سيستمهاي مديريت کيفيت در شرکتها ميتوان به موارد زير اشاره نمود: 83% بهبود کنترل مديريت گزارش 70% بهبود واقعي در ارائه خدمات به مشتريان 64% موفقيت در انعقاد قرارداد فروش و ارائه خدمات 48% افزايش سهم بازار تعداد زيادي از شرکتها و موسسات دولتي از تامين کنندگان خود درخواست ثبت سيستم مديريتي همچون ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 جهت رعايت حداقل شرايط شرکت در مناقصات و انعقاد قرارداد را دارند. اين موضوع بخصوص براي موسسات و شرکتهايي که تمايل به همکاري با اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو تجارت جهاني را دارند از اهميت خاصي برخوردار است. به نحوي که شرط مهم و اساسي در انعقاد قرارداد تامين کننده، ثبت سيستم مديريتي مي باشد. در حال حاضر در بين صنايع مختلف در داخل کشور ثبت گواهينامه هاي ISO به عنوان يک نيازمندي بديهي جهت حفظ توانايي رقابت و کيفيت محصول و رعايت قوانين و مقررات دولتي به شمار مي آيد.