كنترل محصول نامنطبق ایزو

دستر العمل روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق ایزو

هدف
شناسايي وتعيين تكليف محصول نامنطبق و حصول اطمينان از عدم بكارگيري ناخواسته محصول نامنطبق.
دامنه كاربرد
كليه موارد عدم انطباق و مشكوك شامل مواد اوليه ، محصول درجريان ساخت، محصول نهائي و برگشتي از مشتري.
مسئوليت
مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري بخشهاي توليد و بازرگاني مسئوليت اجراي اين روش اجرائي را برعهده دارد.
شرح روش اجرائي
نحوه برخورد با موارد نامنطبق ومشكوك درطي مراحل ورود مواد اوليه ، درجريان ساخت ومحصول نهائي ونيز برگشتي ازمشتري به شرح ذيل مي باشد.
1-كنترل مواد و قطعات ورودي نامنطبق
پس از بازرسي محموله هاي ورودي ، درصورت عدم تائيد مواد ورودي، براساس برنامه كنترل، فرم كنترل محصول نامنطبق
(F- 008/01) توسط مسئول تضمين و كنترل كيفيت تنظيم گرديده ونسبت به تعيين تكليف آن اقدام مي گردد.
تبصره 1: درصورت نيازبه بررسي هاي دقيق ، مديرمهندسي و تضمين كيفيت باهمكاري مدير كارخانه اقدام به تعيين تكليف محموله مي نمايد.
2- كنترل محصول نامنطبق حين توليد
پس از انجام بازرسي حين فرآيند طبق برنامه كنترل و در صورت عدم پذيرش نمونه ها، فرم كنترل محصول نامنطبق (F- 008/01) توسط مسئول تضمين و كنترل كيفيت تنظيم شده و با حضور مدير كارخانه اقلام مشكوك اززمان بازرسي قبلي تا بازرسي فعلي قرنطينه مي گردد. سپس مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري مدير توليد و برنامه ريزي نسبت به تعيين تكليف اقلام مذكور اقدام مي نمايد.
تبصره2: اقلاميكه دركنترلهاي عادي فرآيند توسط اپراتورها كنار گذاشته مي شوند پس از ثبت توسط سرپرست توليد و برنامه ريزي درفرم ثبت موارد نامنطبق روزانه(F-008/02) توسط مدير مهندسي و تضمين كيفيت تائيد مي شود . درصورتيكه كه نوع اصلاح ودوباره كاري مطابق برنامه هاي كنترل مشخص شده باشد، با نظارت مدير مهندسي و تضمين كيفيت اصلاحات لازم انجام مي شود.
همچنين آن دسته اقلام نامنطبق تفكيك شده در خط توليد كه امكان اصلاح يا تعيين تكليف آنها توسط عوامل توليد نباشد، در قسمت محصولات بلا تكليف سالن توليد نگهداري شده و حداكثر به صورت هفتگي توسط مدير كارخانه و مدير مهندسي و تضمين كيفيت تعيين و تكليف ميگردد.
3- كنترل محصول نهائي نامنطبق
پس از انجام بازرسي وآزمون نهائي بر روي محصول توسط مسئول تضمين و كنترل كيفيت ، درصورت عدم تائيد محموله، موارد عدم انطباق درفرم كنترل محصول نامنطبق(F- 008/01) ثبت مي گردد وتعيين تكليف اقلام توسط مدير مهندسي و تضمين كيفيت كيفيت ودرصورت نياز با همكاري مدير كارخانه انجام گرفته و اقدامات مرتبط توسط مسئول مربوطه انجام شده ونتايج ثبت مي گردد.

مهر اعتبار تاريخ تصويب نام و امضاء تصویب كننده نام و امضاء تائید كننده نام و امضاء تهيه كننده
كد مدرك : P- 008 روش اجرائي كنترل محصول نامنطبق شركت فولاد صنعت زنجان
شماره بازنگري : 00

4-محصولات برگشتي ازمشتري
وصول محصولات برگشتي از مشتري به اطلاع مدير مهندسي و تضمين كيفيت رسانده شده وپس از بررسي وتعيين شرح عدم انطباق درفرم كنترل محصول نامنطبق(F- 008/01) و بازرسي مجدد جهت تعيين تكليف باهمكاري مدير كارخانه ارائه گرديده و پس از تعيين و تكليف مسئول اقدامات مورد نظر تعيين مي گردد و پس از انجام اقدامات مورد نظر جهت اطلاع مديرعامل نتايج فوق ارسال مي گردد.

مدارک مرتبط:

1- فرم کنترل محصول نامنطبق F-008/01
2- فرم ثبت موارد نامنطبق روزانه تولید F-008/02

نظارت بر اجراي فعاليت هاي توليدي ایزو

سرپرست توليد:
– تعيين تكليف محصولات نامنطبق قرنطينه شده حين توليد.
– تهيه دستورالعمل ها ي واحد توليد.
– همكاري در تهيه طرح كنترل توليد انبوه.
– انجام اقدامات لازم به منظور كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري.
– همكاري در اجراي مميزي محصول.
– ارائه پيشنهادات به منظور مشاركت بيشتر در فعاليتهاي سازمان.
– شركت فعال در جلسات آموزشي.
– تسلط كامل بر مفاهيم خط مشي كيفيت.
– اطمينان از درك صحيح مفاهيم خط مشي كيفيت توسط اپراتور هاي واحد توليد.
– ارائه گزارشات لازم مطابق جدول داده هاي سطح شركت به مدير كارخانه.
– نظارت بر تكميل فرم رديابي و شناسايي محصول.
– كسب اطمينان از وضعيت صحيح رديابي و شناسايي قطعات.
– ثبت كاركردپرسنل .
– تكميل فرم سفارش كار تعميرات ماشين آلات و ابزار.
– همكاري در زمان سنجي توليد محصولات.
– نظارت بر به كارگيري منابع و رعايت موارد ايمني توسط پرسنل.
– تعيين كار به پرسنل توليد
آموزش هاي مهارتي وسيستمي
آموزش مهارت فني:
– آشنايي با روشهاي توليد وماشين آلات
– آشنايي با ابزارهاي اندازه گيري
– دارا بودن ديد فني وتخصصي توليد
– آشنايي با مسائل ايمني در توليد
آموزش سيستمي:
– آشنايي با مفاهيم اوليه سيستم هاي تضمين كيفيت
– آشنايي با نحوه تكميل فرمها وجداول مربوط به سيستم تضمين كيفيت كه تكميل آن بر عهده سرپرست توليد مي باشد .
– همكاري مستمر با واحد تضمين كيفيت جهت ارتقاء وبهبود مستمر در امور توليد