مزایای BS 13500

مزایای BS 13500

حکومت سازمانی مناسب جهت کسب و کار و تمرکز
ارائه تصمیم گیری برای فرآیندهای بیشتر
تصمیم گیری های بهتر با تمرکز بیشتر بر اثرات مالی
بدست اوردن اعتبار و اعتماد با کارکنان و مشتریان
نشانگر بهترین تمرین و حمایت از سهامداران

معرفی BS 13500

قانون تمرین برای ارائه اداره موثر BS 13500

حاکمیت سازمانی خوب منافع مالی و شهرت را به ارمغان می آورد. BS 13500 در تابستان 2013 به عنوان یک استاندارد حاکمیت ملی برای سازمان ها از همه نوع و اندازه منتشر شده است. سازمانهای حرفه ای، ادارات دولتی و شرکت های خصوصی در حال توسعه قانون BS 13500 را در پاسخ به تقاضا برای صنعت و ایجاد چارچوب حکومت مشترک برای همه شرکتها و سازمانها است.

BS 13500 چیست؟

BS 13500 سال 2013 به عنوان یک استاندارد حاکمیت ملی برای سازمان ها از همه نوع و اندازه ایجاد شده است. سازمانهای حرفه ای، ادارات دولتی و شرکت های خصوصی در حال توسعه قانون BS 13500 در پاسخ به تقاضا برای صنعت و ایجاد چارچوب حکومتی مشترک برای همه شرکتها و سازمانها است.

 

دلايل و ضرورت اجراي ISO 22000

 دلايل و ضرورت هاي اجراي ISO 22000

همانطوريكه گفته شد تا سال گذشته مديريت ايمني مواد غذايي نه به عنوان استاندارد بلكه به عنوان برنامه ي تضمين ايمني مواد غذايي مورد حمايت سازمان هاي جهاني و كشورهاي عمده ي وارد كننده ي مواد غذايي بود. در سال هاي گذشته اگرچه مديريت ايمني مواد غذايي در بسياري از كشورها از جمله كشور ما به اجرا در آمده است ولي اجراي آن در بسياري از موارد سليقه اي بود و مميزي آن نيز بيشتر به درك مميز از اصول مديريت ايمني مواد غذايي بستگي داشته است.

اين ناهماهنگي ها منجر به تدوين استاندارد مديريت ايمني مواد غذايي با عنوان استاندارد ISO 22000 شده است تا :

1- شركت هاي فرآوري در كليه كشورها و حتي در داخل كشورها با درك يكنواخت و مديريتي كارآمد اصول مديريت ايمني مواد غذايي را اجرا كنند.
2- از اجراي سليقه اي اين استاندارد در واحدهاي فرآوري جلوگيري شود.
3- مميزي اين نظام به راحتي انجام شود.
4- مخاطره هاي مهم و عيوب كيفي مواد غذايي به درستي تضمين شود.
5- موانع تجارت مواد غذايي در جهان رفع شود.
6- سلامت و ايمني محصول به درستي تضمين شود.
7- نيازمنديهاي مشتري و الزامات قانوني كشورها مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
8- واحدهاي فرآوري توانايي خود را براي كنترل و مهار مخاطره ها و نيز كنترل كيفيت محصول توليدي به اثبات رسانند.

مزایای ISO 22000

 مزاياي  ISO 22000

وجود بيش از 30 طرح و برنامه ي كنترلي در جهان باعث گرديده است كه علاوه بر شناسايي مخاطره هاي مختلف سطوح متفاوتي از سلامتي براي يك ماده غذايي تعيين و توليد كنندگان را با انواع مقررات و قوانين اجباري و تحميل هزينه هاي زائد مواجه نمايد.ايزو 22000 بر اساس اجماع جهاني شكل گرفته و نيازمندي هاي آن بشكلي هماهنگ با حضور كارشناسان مواد غذايي از بخشهاي مختلف در قالب يك سند يكپارچه عرضه شده است .

مزاياي اين استاندارد را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد:

1) تطابق محصول با استانداردهاي جهاني
2) تضمين كيفيت و ايمني محصول
3) حفظ اعتبار توليد كننده و نماد محصول
4) هماهنگي در اجراي استاندارد در كشورهاي مختلف و رقابت بهتر در بازارهاي جهاني
5) كاهش بيماري ها ي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده
6) بهره برداري بهتر از منابع
7) مستند كردن بهتر روش ها و فرآيند ها
8) افزايش سوددهي يا كاهش موارد مرجوعي

معرفی ISO 11930

فرآورده­های آرایشی و بهداشتی بدون میکروب با استاندارد جدید ایزو

بسياری از ما از فرآورده­های آرايشی و بهداشتی از قبيل شامپو، عطر و لوازم محافظتی استفاده می­كنيم تا ظاهر و بوی بدن خود را تغيير دهيم. اما چگونه می­دانيم محصولاتی را كه بكار می­بريم، ايمن هستند؟ استاندارد جديد ISO  به ارزيابی ضد ميكروبی فرآورده­های آرايشی و بهداشتی كمك خواهد كرد. روش های مختلفی برای حفاظت از مواد آرايشی وجود دارد:

محافظت شيميايی
ويژگی­های ذاتی فرمول
طراحی بسته­بندی
فرايند توليد

استاندارد جديد ISO 11930:2012 ، فراورده­های آرايشی و بهداشتی – ميكروبيولوژی – بررسی حفاظت ضد ميكروبی فرآورده­های آرايشی و بهداشتی، به آزمودن كارايی آنها در حفاظت از مصرف كنندگان كمك خواهد كرد. Andrée Cremieux  رييس پروژه ISO 11930 می­گويد: «استفاده از فرآورده­های آرايشی و بهداشتی به اندازه صنعت آن جهانی است. يك دستورالعمل يكسان جهانی برای آزمون فرآورده­های آرايشی و بهداشتی، كه در سراسر جهان معتبر باشد و بتوان نتايج بدست آمده از آزمايشگاه­های مختلف را با يكديگر مقايسه كرد، ضروری است.»  ISO 11930 به ارزيابی فرايند كلي مواد نگهدارنده فرآورده­های آرايشی و بهداشتی از جمله آزمون اثر مواد نگهدارنده و نيز معيارهای ارزيابی می­پردازد.

اين استاندارد بهترين تجارب شركت­های كارآمد در سراسر جهان را به اشتراك می­گذارد، موانع تجاری را كاهش می­دهد و اطمينان دوباره­ای به مصرف كنندگان می­دهد كه محصولاتی كه استفاده می­كنند، بی­خطر هستند. ISO 11930 بايد مطابق با استاندارد ISO 29621:2010، راهنمای ارزيابی ريسك و شناسايی ميكروبيولوژی محصولات كم خطر، به كار رود. اين استاندارد به تشخيص آلودگی ميكروبی درمحصولات كمك می­كند.استاندارد  ISO 11930:2012، فرآورده­های آرايشی و بهداشتی – ميكروبيولوژی – بررسی حفاظت ضد ميكروبی محصولات آرايشی و بهداشتی، توسط كميته فنی ISO / TC 217، فرآورده های آرايشی و بهداشتی تدوين شد.

معرفی ISO 14470

استاندارد جديد ايزو، آخرين دستاوردهاي الزمات پرتو دهي مواد غذايي را كه بطور معمول براي بهبود كيفيت و ايمني فرآيند مواد غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد را ارائه مي نمايد. توليد كنندگان ، اپراتورهاي پرتو دهي ، تنظيم كننده ها ، مشتريان و در نهايت مصرف كنندگان از اين استاندارد بهره مند خواهند شد. دراستاندارد ISO 14470:2011 ، پرتودهي مواد غذايي – الزامات تدوين ، اعتبار سنجي و كنترل معمول روند پرتو دهي با استفاده از تابش يونيزان براي دفع آفات غذايي نه تنها الزامات بلكه دستورالعمل مواجهه با آنها، نيز بيان مي شود. پرتو دهي مواد غذايي فرآيندي است كه مواد غذايي جهت بهبود كيفيت و ايمني در معرض تابش يونيزان قرار مي گيرند. اين روش صرفاً در مواد غذايي كه تحت فعاليت هاي بهينه توليد (GMP)، توليد شده اند، كاربرد دارد. پرتودهي مواد غذايي براي موارد مختلف منجمله كنترل ميكروارگانيسم هاي بيماري زا و انگل ها ، كاهش تعداد ميكروارگانيسم هاي فاسد ، جلوگيري از رويش پيازها ، غده ها و ريشه محصولات زراعي ، طولاني تر نمودن تاريخ مصرف يا عمليات گياه درماني استفاده مي شود.

اهداف اصلي استاندارد ISO 14470:2011 :

ارائه الزامات پرتو دهي مواد غذايي مطابق با شيوه ها و استانداردهاي كنوني
ارائه دستورالعمل ها براي توافقات فني بين مشتري و اپراتور پرتودهي
ايجاد سيستم مستندات براي پشتيباني از كنترل هاي فرآيند پرتودهي مواد غذايي

Mariana Funes و Noelia Antonuccio دو تن از رهبران كميته تدوين اين استاندارد اظهار مي دارند : استاندارد ISO 14470 اعتماد و شفاف سازي در ميان ذينفعان مختلف عامل در بخش غذايي را فراهم مي آورد و به نظارت كننده ها و نمايندگان مصرف كنندگان به امكان انتخاب بهتر با پيشرفت اطلاعات در محصولات كمك خواهد نمود.ISO 14470:2011 ، پرتودهي مواد غذايي – الزامات تدوين ، اعتبار سنجي و كنترل معمول روند پرتو دهي با استفاده از تابش يونيزان براي دفع آفات غذايي توسط كميته فني ISO /TC34 ، محصولات غذايي ، تدوين شده است.

ISO 17020 (شرکت های بازرسی کننده)

ISO 17020

ISO 17020  جهت بهره مندی سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و دیگر سازمانهای مربوطه با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه ممکن است هنگام استفاده در بخشهای مختلف یا بازرسی در حین کار نیازمند تفسیر باشند.
هدف از این استاندارد  مشخص نمودن ضوابط عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید.
دامنه کاربرد:
ISO 17020  علاوه بر این می تواند راهنمایی برای ارزیابی،بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد.

انواع مختلفی از فعالیت های بازرسی برای انجام وجود دارد. این شامل فعالیت هایی است مانند: بازبینی طرح، بازرسی ساخت، بازرسی محصول، بازرسی نصب، بازرسی حین خدمت، تسریع سازی، شاهد بودن [مشاهده]، بازبینی محموله، نظرسنجی کمیت، بازرسی کلاس بندی و مدل سازی. بازرسی پروسه ها شامل پرسنل، تاسیسات، فناوری و شیوه اجرا. بخش های ذینفع به مطالب راهنما در پاراگراف آغازین این بخش مراجعه کنند.

قضاوت حرفه ای مستلزم یک تصمیم گیری است که با تحلیل بی طرفانه و سرسختانه پشتیبانی شود.

شناخت موضوعی که بازرسی شده و جایی از پروسه که قضاوت حرفه ای صورت گرفته، فعالیت های بازرسی را از دیگر فعالیت ها (مانند طرح تائید محصول یا سیستم های مجوزدهی پرسنل) متمایز می نماید.

ISO 10014 (مالی و بانکی)

چگونگی دستیابی به منافع مالی و اقتصادی از طریق ISO 9001:2008

رهبری وب ( که معمولا دربخش های مالی کنترل و پایش میشوند) ایجاد نمایند. این ارتباط منطقی دردنیای امروز نه تنها یک ضرورت بلکه به امری غیرقابل اجتناب تبدیل شده است و سازمانها میبایست باحرکت به سمت سیستم های یکپارچه ، نظام مندونتیجه گرا، موفقیت اجرایی ومالی فعالیتهای سازمان راتضمین نمایند.

مفهومی که برای یکپارچگی (Integration)درطول سالیان گذشته به عنوان تلفیق سیستم های ISO9000,ISO14000و ISO18000 درصنعت به آن اشاره میشد باانتشاراستاندارد ISO 10014وارد فازجدیدی شده است. دراستانداردISO 10014 یکپارچگی(Integration)  تبدیل به مفهومی با دو بعد شده است یک بعدآن کیفیت و بعد دیگرآن سود(هزینه) سازمان میباشد.
به دلیل اینکه استاندارد جدید ISO 10014 رهنمودهای لازم جهت دستیابی به منافع مالی و اقتصادی را از طریق سیستم‌های مدیریت‌کیفیت ISO 9001:2008 ارایه می‌دهد می‌تواند منبع بسیار مفیدی برای مطالعه مدیران ارشد و حرفه‌ای‌های کیفیت و متقاعد شدن آنها باشد .

استانداردبین المللی ISO 10014 سعی میکند تا با ارائه چک لیست های استاندارد، میزان تحقق هریک ازاصول هشتگانه مدیریت کیفیت رابه مدیریت ارشد سازمان نشان دهد.
پذیرش اصول مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبردی مدیریت ارشد است. پذیرش این اصول ارتباط بین مدیریت اثربخش وتحقق منافع مالی واقتصادی راتصریح میکند.
همچنین جاری سازی روش ها وابزارهای مناسب ، توسعه یک رویکرد سیستمی پایداربرای جهت یابی اهداف مالی واقتصادی راممکن میسازد. منفعت اقتصادی معمولا ازطریق مدیریت اثربخش منابع واستقرارفرآیندهای قابل کاربرد برای بهبود ارزش و سلامت کلی سازمان بدست می آید. منفعت مالی نتیجه بهبود سازمانی بیان شده درقالب پولی و تحقق اقدامات مدیریتی موثر بر هزینه درسازمان میباشد.

اساس اجرای استاندارد ISO 10014 مبتنی براجرای یک چک لیست مصوب میباشد به طوریکه سازمانها میتوانند با پاسخگویی به چک لیست موردنظر، امتیاز مربوط به هراصل رااندازه گیری ودرنمودار رادار(RADAR)  مشخص نماید.

الزامات ISO 20000

اهم الزامات استاندارد ISO 20000 عبارتند از:

الزامات سیستم مدیریت شامل:
مسئولیت مدیریت
الزامات مستند سازی
شایستگی آگاهی و آموزش

طرح ریزی و اجرای مدیریت خدمات
طرح ریزی و مدیریت خدمات
اجرای مدیریت و تامین خدمات
پایش و اندازه گیری و بازنگری
برنامه ریزی و اجرای خدمات جدید یا تغییر یافته

فرآیند ارائه خدمات
مدیریت سطح خدمات
گزارش خدمات
تداوم خدمات و مدیریت دسترسی
بودجه بندی و حسابرسی خدمات فناوری اطلاعات IT
مدیریت ظرفیت
مدیریت امنیت اطلاعات

فرآیندهای ارتباطات
کلیات
مدیریت روابط تجاری
مدیریت تامین کننده

فرآیند تشخیص و رفع
   پیشینه
مدیریت وقایع
مدیریت مشکلات

فرآیند کنترل
مدیریت پیکره بندی
مدیریت تغییر

ISO 20000 (فن آوری اطلاعات)

 ISO 20000

استاندارد مدیریت کیفیت ISO/IEC 20000 ، مدیریت کیفیت در خدمات فن آوری اطلاعات IT :

اطلاعات عامل دانایی ، دانایی کلید توانایی و توانایی دروازه موفقیت است

استاندارد های مدیریت کیفیت هر روز تخصصی تر شده و برای بخش های گوناگون صنعت و خدمات استانداردهای خاصی توسط سازمان جهانی استاندارد طرحریزی و معرفی میگردد ، برای مثال می توان به استاندارد ISO 22000 , ISO 29001 , ISO- TS 16949 , ISO 13485 و غیره اشاره کرد .

استاندارد ISO 20000 اولین استاندارد مستقل در زمینه مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات IT است که سازمان جهانی استاندارد ISO آن را منتشر نموده است.

لازم به ذکر است در استاندارد ISO 9000-3 ویرایش سال 94 راهنمایی هایی در این زمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنعت ITارائه شده بود ولی به دلیل اینکه گواهینامه مستقل نداشت به آن توجه زیادی نمی شد .

استاندارد ISO / IEC 20000 با رویکرد فرآیند گرا ( Process approach )در جهت دستیابی به اهداف کسب و کار و خواسته های مشتریان در حوزه مدیریت خدمات IT تدوین گردیده است.

استاندارد ISO20000 یکسری راهنما و روشهای مناسب برای خدمات فن آوری اطلاعات تحت چارچوب (IT Infrastructure Library(ITIL ارائه میدهد.

ITIL نگاهی نوین برای ارائه پشتیبانی و بهبود خدمات فن آوری اطلاعات میباشد.

استاندارد ISO / IEC 20000 که اولین بار توسط BSI تهیه گردیده است دارای دو بخش است:

در بخش اول این استاندارد، الزامات سازمان برای مدیریت و تحول خدمات IT میباشد.

در بخش دوم آئین نامه های مربوط را ارائه میدهد.

لازم به ذکر است که استاندارد ISO20000 از چرخه دمینگ و ساختارهای تقریباً شبیه به استاندارد ISO 9001 استفاده میکند اما الزامات آن کاملاً خاص فن آوری اطلاعات IT میباشد.