استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

بررسی استانداردهای شیشه خودرو تحت استانداردهای بین المللی ECER43 محدود نمی شود.

هدف از این استاندارد بین المللی جهت شیشه خودرو برای ورود اجسام غیر مجاز و سریع به وسیله نقلیه برنامه ریزی شده است.

روش های تست این استاندارد به صورت شبیه سازی سرقت و ورود ابزار ساده توسط یک دزد حرفه ای نیز می باشد.

لازم به ذکر است در این استاندارد موارد ایمنی و بهداشتی طبق استاندارد ایزو ISO18001 و مدیریت زیست محیطی طبق استاندارد ایزو ISO14001 بوده است.

مقاله ایزو 10015

مقدمه

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ به عنوان یکی از مهم ترین و جامع ترین استانداردهای حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمانها مطرح می باشد و این استاندارد به لحاظ رویکرد در نیل به امور و برنامه های سیستمی در فرایند آموزش ،متولیان آموزش سازمانها را به واسطه جذابیت های فنی و منطقی آن به استقرار این استاندارد تشویق می نماید.

یکی از چالش های اصلی مدیریت سازمان ها ، ارتقا قابلیت ها و تعهد کارکنان فرهیخته است که متاسفانه هنوز بسیاری از سازمانها از عهده این مهم بر نیامده اند.

بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی در حوزه های صنعتی، بازرگانی، خدماتی و غیره در کنار واحدهای مختلف سازمانی خود واحدی به نام آموزش را طراحی و ایجاد کردند. از مهم ترین وظایف این واحد ها می توان به تربیت نیروی انسانی که بتواند در حوزه مسئولیت ها و وظایف محوله ، به خوبی از انجام آن برآیند اشاره نمود.

در سازمانهای ایرانی این نتیجه حاصل می شود که در بیشتر سازمانها موضوع آموزش محدود به گرفتن بودجه آموزشی و صرف کردن آن در طی سال ختم می شود و متاسفانه برنامه تدوین شده وجود ندار.

پیش نیاز های استقرار استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:

  • نگرش جامع
  • دارا بودن نظام یکپارچه
  • انجام فرایندهای نیاز سنجی
  • جاری بودن فرایند طرح ریزی دوره های آموزشی
  • مشخصو بودن فرایند اجرای دوره آموزشی
  • وجود منابع انسانی متخصص در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

 دامنه کاربرد استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:

این استاندارد جهت استفاده در قراردادها , مقررات و گواهی کردن (صدور گواهینامه) در نظر گرفته نشده است.

این استاندارد برای استفاده توسط پیمانکاران آموزشی که خدماتی را به سایر سازمانها ارائه می دهند،در نظر گرفته نشده است.کاربرد این استاندارد برای سازمانهایی که تفکر کیفیت بخشی به محصولات تولیدی و یا ارتقا خدمات دارند یک پیشنهاد عملی می باشد.

در استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ سازمانها به دنبال ایجاد یک روش سیستماتیک و نظام مند برای منطقی ساختن فعالیت های آموزشی خود هستند در این بین نمی توان بدون توجه به اصول منطقی و استاندارد شده حرکت نمود و دلیل آن هم قرار گرفتن حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی در بین سایر حوزه های عمومی در سازمانها می باشد.

استاندارد iwa2 2004 به عنوان استاندارد مدیریت امور آموزشی در سازمانهای کاملا آموزشی کاربرد دارد این به این معناست که در بین سازمانها موسساتی از نوع خصوصی و یا دولتی وجود دارند که وظیفه آنها ارائه خدمات آموزشی به سایر سازمانها می باشد و فرایند آموزش از وظایف اصلی آنها می باشد.

اما موسسات و سازمانهایی که در حال نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اجرای آموزش برای کارکنان خویش می باشند جهت بهسازی روند حرکت نیاز است تا کماکان از استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ تبعیت نمایند.

آموزش فرایندی چهار مرحله ای:

۱-تعیین نیازهای آموزشی

۲-طراحی و برنامه ریزی آموزشی

۳-اجرای آموزش

۴-ارزشیابی نتایج آموزش

کلیه فرایندهای آموزشی در قالب چرخه بالا انجام می گردد.

تامین خدمات آموزشی یکی از مهمترین وظایف هر سیستم آموزشی در ارتباط با فرایندهای چهارگانه آموزش می باشد.محصولات آموزشی نیز شامل مواردی مانند مواد آموزشی، کتب، و سایر منابع کمک آموزشی می باشد.

تمامی حوزه های دانشی و تخصصی موجود در یک سازمان ، کل داراییها و ثوت معنوی آن سازمان می باشد.

 

 تعیین وظایف مدرسین دوره های آموزشی در سازمان ها:

۱-کوتاه بودن مدت دوره های آموزشی

۲-ویژه بودن مفاهیم دوره ها (محدود و مشخص بودن دوره ها)

۳-جزیی ،کوتاه مدت و خاص بودن آموزش

۴-مساله-مشکل مدار بودن آموزشهای سازمانی

وظایف مدرس در بخش اجرای دوره آموزشی:

۱-برگزاری پیش آزمون

۲-انتخاب الگوی مناسب تدریس و ارائه مفاهیم

۳-زمینه سازی برای ارائه فرصت های مشارکت فراگیران

۴-ارزیابی تکوینی روند یاددهی-یاگیری

۵-برگزاری پس آزمون

۶-اظهار نظر در مورد میزان اهتمام به یادگیری فراگیران

نیاز سنجی آموزشی:

نیازسنجی گسترده ترین بخش در این استاندارد می باشد.مراحل اجرای نیاز سنجی آموزشی به این ترتیب می باشد:

۱-تعیین نیازهای سازمان

۲-تعیین ، تجزیه و تحلیل الزامات مربوط به شایستگی

۳-تعیین فاصله های مربوط به شایستگی

۴-شناسایی راه حل های رفع اختلاف مربوط به شایستگی

۵-تعیین مشخصه های نیاز های آموزشی

تعیین نیازهای آموزشی اولین مرحله فرایند مدیریت آموزشی در مرحله فنی و عملیاتی می باشد.

باید مشخص شود آیا می توان فاصله بین توانایی موجود و توانایی مورد انتظار را از طریق آموزش کم کرد یا نیاز به فعالیت های دیگری است.

خط مشی کیفیت و خط مشی آموزشی سازمان ،الزامات مدیریت کیفیت ،مدیریت منابع و طراحی فرایند به عنوان یک درون داد مورد توجه قرار میگیرد تا اطمینان حاصل شود که آموزشهای مورد نیاز در راستای تامین نیازهای سازمان می باشد.

منابع نیاز سنجی آموزشی:

-مشتریان

-مشتریان مستقیم

-اهداف و استراتژی های توسعه ای سازمان

-الزامات اتحادیه های حرفه ای

-برنامه های توسعه منابع انسانی

-استاندارد عملکرد

-شرح وظایف مشاغل

-منشور اخلاقی سازمان

-نیازهای آموزشی سایر واحدهای سازمانی

-متن و منشاء شکایات

-الزامات اجتماعی

-تغییرات سازمانی یا فناوری

-صدور گواهینامه درون و برون سازمانی

-درخواست های دریافتی از کارکنان و نتایج تحقیق بازار فرآیند آموزش جزو فرآیندهایی است که معمولا حس اعجاز مدیران را شعله ور ساخته است منظور از این حس این است که علیرغم تاکید بر اصول علمی و فنی در مدیریت بخش های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر افزایش توانمندی عملکردی پرسنل در حدود مشخص شده هنوز از آموزش انتظار می رود که تمامی ضعفهای بخش های دیگر را در بحث تصمیم گیری ساختار ،جذب منابع انسانی و غیره را جهت بهسازی عملکرد سازمان پوشش دهد در حالی که مسائل سازمان فقط در بخش منابع انسانی و با تمرکز بر آموزش حل نخواهد شد.

اگر واقعا بتوان با آموزش مسائل سازمانی را حل نمود ،بایستی به آموزش رجوع شود و در غیر این صورت نمی توان به دنبال ساده ترین راه حل بود و همچنین نمی توان همه راه حل ها را در آموزش سازمانی خلاصه کرد.

طراحی و برنامه ریزی آموزش:

این مرحله اساس برنامه آموزشی است.در این مرحله پس از انجام فرآیند نیازسنجی آموزشی که با مرحله تعیین توانایی و تعیین وضعیت موجود شاغلین به اتمام می رسد، لازم است تا نیازهای آموزشی شاغلین در بخشهای مختلف گردآموری شود این بدین معنی است که تفاضل نتایج تجزیه تحلیل شایستگی های موجود شاغلین با الزامات شایستگی های مطلوب به عنوانورودی این بخش مطرح می گردد در این بخش مراحل عملیاتی نیل به برنامه ارائه می گردد.

اولویت بندی دوره های آموزشی:

۱-شاخص انتفاع عمومی: این دوره ها باید بتواند سطح وسیعی از نیازهای مخاطبین سازمانی را تحت پوشش خود درآورد.

۲-شاخص تامین راهبردها:دوره های آموزشی متناسب با راهبردها و سیاستها جهت نیل به راهبردهای سازمانی انتخاب شده در اولویت های بالا برای برگزاری و اجرا قرار بگیرند.

۳-شاخص هزینه اثربخشی رفع نیازها: هزینه ای که برای رفع نیاز آموزشی x پرداخت می شود و فواید حاصل از رفع نیاز آموزشی x چیستو چقدر برای سازمان مفید بوده است.

تقویم آموزشی:

عنوان دوره آموزشی – تاریخ برگزاری دوره – مشخصه دوره آموزشی – تعداد نفرات فراگیران – طول مدت دوره

زمانی که این بخش نهایی میگردد می توان تقویم آموزشی را به عنوان یک سند برای برنامه ریزی عملیاتی آموزش قلمداد نمود قبل از پرداختن به طرح ریزی دوره های آموزشی نیاز است.

محدودیت های اجرایی ،فنی و مالی در فرآیندهای نیازسنجی ،برنامه ریزی ،اجرا و در نهایت ارزشیابی وجود داشته و قریبا هیچ سازمانی ازین جنبه مستثناء کرد.

 

 راهکارهای برای گریز از تنگناهای مالی:

۱-طراحی و برگزاری دوره های آموزشی در داخل سازمان

۲-استفاده از منابع آموزشی سازمانهای هم صنف

۳-سیاست مدیریت آموزش ترکیبی

عناصر برنامه درسی:

در حوزه طراحی برنامه عناصر تشکیل دهنده یک برنامه درسی مطرح می گردد ودر حوزه برنامه ریزی درسی چگونگی کاربرد و اجرای این عناصر بیان می شود.

در طراحی بایستی جهت گیری های برنامه درسی مشخص باشد:

۱-موضوع محور بودن برنامه درسی: یادگیری مکانیکی است و هدف ها از قبل تعیین میگردد.

۲-فراگیر محور بودن برنامه درسی: آموزش بنا به ویژگی یادگیرنده انفرادی تر می شود.

۳-جامعه محور بودن برنامه درسی: توسعه جامعه هدف اساسی است.محتوای برنامه درسی از زندگی اجتماعی گرفته می شود.

تعیین حیطه یادگیری هدف:

حیطه دانشی: به این معنا می باشد که سر فصل ها و هدف رفتاری تعیین شده در حوزه گسترش حیطه دانشی طراحی شده است.

حیطه مهارتی: این حیطه به این مورد اشاره می کند که محتوای در نظر گرفته شده کاملا جنبه مهارتی دارد و هدف آن ارتقای سطح مهارتی فراگیران می باشد و لازم است فراگیر پس از طی نمودن دوره به خلق ،طراحی و یا آن فعلی که به عنوان فعل هدف رفتاری اشاره شده است نایل آید.

حیطه نگرشی: این حیطه به آن نوع از محتوا اشاره می نماید که محتوا کاملا جنبه نگرشی داشته،کارکنان را جهت تغییر، تعدیل و ایجاد زوایای جدید نگرشی در مورد موضوعات خاص آماده می نماید.

تعیین سطح یادگیری:

سطح یادگیری در دوره آموزشی یعنی اینکه عمق یادگیری بایستی تا چه حدی باشد.

آشنایی – کاربرد – تسلط

برای تحقق هدف رفتاری ،ارائه سرفصلها ،تامین نوع هدف و تامین عمق یادگیری مورد نظر مدت زمان خاصی لازم است تا موارد مذکور نمود عملی پیداکنند لازم است تعیین مدت زمان لازمه در مرحله نهایی مشخص شود.

پیمانکار آموزشی:

پیمانکار آموزشی به موسسه ای حقوقی اتلاق می گردد که بخاطر تخصص و همچنین مزیت های برون سپاری و صلاحیت های فنی و علمی این قابلیت را دارد که شریکی مهم در فرآیند اجرا و برنامه ریزی آموزش برای سازمانها و صنایع باشد.برون سپاری یا پیمان سپاری به عنوان یک رویکرد یا روش نوین در برنامه ریزی و مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی نیز تابع اصل کلی فوق بوده و برای شناخت دقیقتر آن باید به هر دو دسته عوامل توجه نمود.

ارزشیابی نتایج آموزشی:

منظور از ارزشیابی ،تایید این امر است که اهداف سازمانی و اهداف آموزشی هر دو برابر شده اند، یعنی آموزش اثربخش بوده است.

نتایج آموزش غالبا تا هنگامی که عملکرد آموزش گیرنده در طی کار مشاهده یا آزمایش نشود نمی تواند به طور کامل مورد تحلیل و صحه گذاری واقع شود.

ارزشیابی به دوصورت کوتاه مدت و بلند مدت است: در کوتاه مدت ، بایستی از آموزش گیرنده در مورد روش های آموزش، منابع مورد استفاده و دانش و مهارت های کسب شده در نتیجه آموزش، اطلاعات بازخوردی بدست آید.در بلند مدت ، بایستی عملکرد شغلی آموزش گیرنده و بهبود بهره وری مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 الگوی جک فلیپس در ارزشیابی آموزشی:

این الگو موسوم به بازگشت سرمایه است و دارای ۵سطح می باشد:

-محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI

-ارزیابی نتایج کسب و کار: ارزیابی نتایج بدست آمده در شاخص هایی مثل کاهش غیبت و افزایش تولید مورد بررسی قرار گیرد.

-ارزیابی سطح کاربرد: مشخص کننده تغییرات رفتاری ایجاد شده در محیط عملی است

ارزیابی سطح یادگیری: ارزیابی میزان دانش افزوده شده فراگیران در دوره آموزشی

ارزیابی سطح رضایت: رضایت عمومی فراگیران دریافت می گردد.

نظارت و بهبود فرایند آموزش:

پایش و نظارت در آموزش سازمانی به معنی دریافت بازخوردهایی جهت اصلاح روند برنامه ریزی و قبل از اتمام فاز طراحی و اجرای برنامه های آموزشی خواهد بود. مانیتورینگ در آن دسته از نظام های آموزشی به صورت اثربخش ، جوابگو خواهد بود که آن سیستم ها مبتنی بر اصول و استاندارد خاصی برنامه ریزی شده باشند که در این صورت برخی مواقع نظارت را می توانبه معنای ممیزی نیز قلمداد نمود.در سازمان ها عمدتا بحث مانیتورینگ با ارزشیابی یکسان فرض می شود در حالی که می توان نظارت را فرایند کلی پایش عنوان کرد و ارزشیابی را به عنوان ابزار های آن.

مانیتورینگ روند مدیریت آموزشی را در سازمان مطالعه می کند اما ارزیابی عمدتا و حتی در جامع ترین شکل حوزه های فرایندی را به صورت مجزا و بعضا جامع مورد مطالعه قرار می دهد.

مانیتورینگ به طور عمومی سنجش وضعیت موجود بر اساس شاخص ها و استاندارد ها می باشد اما ارزیابی فاقد این ویژگی ها می باشد و بیشتر نظرات فراگیران و عوامل موثر در آموزش را مبنای کار خود قرار می دهد.

مانیتورینگ و پایش سیستم آموزشی را بررسی می کند، اما ارزشیابی برنامه ها را مظالعه می نماید.

هزینه کیفیت چیست؟

هزینه های ناشی از کیفیت نامرغوب COQ نه تنها در عملیات تولید ، بلکه در بسیاری از عملیات دیگر شرکتها نیز وجود دارد .
تعیین هزینه های مربوط به خطا ها بصورت کمی و عددی ,  می تواند توجه مدیریت ارشد سازمان را به جدی بودن مشکلات  جلب نمايد.
هزينه هاي ناشي از كيفيت نامرغوب مي تواند بصورت دوره اي در سازمان ها محاسبه شده و تحليل گردد سپس‌ فرصت هاي بهبود جهت كاهش هزينه ها شناسايي شده و اقدامات لازم جهت بهبود صورت گيرد.

 در شركت هاي مرتبط با صنايع خودرو سازي با توجه الزام بودن الزامات فني سيستم مديريت كيفيت ISO / TS 16949 ، ‌استفاده از ابزار مهندسي كيفيت ‌تكنيك COQ الزام مي باشد . اما در ساير صنايع با توجه به صلاحديد مديريتي از اين تكنيك جهت مديريت هزينه هاي كيفيت استفاده مي گردد .

 منظور از هزینه های کیفیت همان هزینه های ناشی از کیفیت پائین مي باشد

 اهداف ارزیابی بر مبنای هزینه های فقدان کیفیت :

بیان کمی مسئله کیفیت
شناسایی فرصت های بهبود جهت کاهش هزینه ها
شناسایی فرصت های بهبود جهت کاهش نارضایتی مشتریان
کنترل های بودجه ای و هزینه ای
انگیزش برای بهبود از طریق اطلاع رسانی و آگاهی در مورد اطلاعات و داده ها

طبقه بندی هزینه های کیفیت ( هزینه های ناشی از کیفیت پائین )
بسیاری از سازمان ها هزینه های کیفیت را به چهار گروه تقسیم بندی نموده اند.

1- هزینه های خرابی –  درون سازمانی

این هزینه ها به نقص های مربوط می شود که پیش از تحویل محصول به مشتری بروز می نماید. در صورتی که هیچ گونه نقصی در محصول پیش از تحویل به مشتری وجود نداشته باشد چنین هزینه هایی ایجاد نمی گردد. برخی از هزینه های خرابی درون سازمانی به شرح زیر می باشد:
هزینه های مربوط به اقلام اسقاطی
هزینه های مربوط به اقلام بازکاری
هزینه های تحلیل خرابی ها
هزینه های مربوط به اقلام اسقاطی و بازکاری مرتبط با قطعات تامین شده از تامین کنندگان
هزینه های شناسایی اقلام معیوب نظیر بازرسی صد در صد
هزینه های بازرسی مجدد یا آزمون مجدد
هزینه های تلفات غیر قابل حذف فرآیند نظیر پر شدن بیش از حد ظروف تحویلی به مشتریان
هزینه های مربوط به کاهش درجه اقلام ، اختلاف بین قیمت عادی فروش و قیمت تخفیفی ناشی از علل کیفیت

2- هزینه های خرابی –  برون سازمانی

این هزینه ها به نقص هایي مربوط می شود که پس از ارسال محصول به مشتری ، بروز می نماید . در صورتی که هیچ گونه نقصی در محصول وجود نداشته باشد چنین هزینه هایی ایجاد نمی گردد . برخی از هزینه های خرابی برون سازمانی بشرح زیر می باشد :
هزینه های ضمانت
هزینه های بررسی ورسیدگی به شکایات  مشتری
هزینه های مربوط به دریافت و تعویض محصولات معیوب برگشتی
هزینه های مربوط به اعطای امتیاز وتخفیف به مشتریان به ازای محصولات زیر استاندارد

3- هزینه های ارزیابی

هزینه های ارزیابی جهت تعیین درجه انطباق با الزامات تعیین شده صرف می گردد نظیر:
هزینه های بازرسی و آزمون اقلام ورودی
هزینه های بازرسی و آزمون محصول نهایی
هزینه های بازرسی و آزمون در حین فرآیند
هزینه های ممیزی های کیفی محصولات
هزینه های نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
هزینه های مواد و خدمات بازرسی و آزمون
هزینه های آزمون محصولات موجود در انبار ها برای ارزیابی به منظور بررسي پايين آمدن درجه آنها

4- هزینه های پیشگیری

هزینه هایی هستند که برای به حداقل رساندن نواقص ، خرابی وارزیابی صرف می شوند نظیر :
هزینه های مرتبط با تدوین روش های اجرایی و طرح ریزی کیفیت
هزینه های بازنگری محصولات جدید
هزینه های مرتبط با بررسی قابلیت فرآیند ، طرح ریزی بازرسی ها و مرتبط با فرآیند های تولید
هزینه های کنترل فرآیند شامل هزینه های بازرسی و آزمون حین فرآیند جهت تعیین وضعیت فرآیند
هزینه ارزیابی و ممیزی های کیفیت
هزینه های ارزیابی تامین کنندگان قبل از انتخاب و در حین قرارداد تامين كنندگان
هزینه های آموزش مرتبط با کیفیت

پس از محاسبه هزینه های کیفیت جهت بررسی دقیق آنها به صورت نسبی با شاخص های مالی و بازرگانی ارتباط داده می شود . برخی از مهم ترین نسبت های مورد استفاده در هزینه های کیفیت در زیر آمده است :
هزینه های کیفیت بصورت درصدی از فروش
هزینه های کیفیت در مقایسه با سود
هزینه های کیفیت بصورت درصدی از هزینه های ساخت محصول

كنترل محصول نامنطبق ایزو

دستر العمل روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق ایزو

هدف
شناسايي وتعيين تكليف محصول نامنطبق و حصول اطمينان از عدم بكارگيري ناخواسته محصول نامنطبق.
دامنه كاربرد
كليه موارد عدم انطباق و مشكوك شامل مواد اوليه ، محصول درجريان ساخت، محصول نهائي و برگشتي از مشتري.
مسئوليت
مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري بخشهاي توليد و بازرگاني مسئوليت اجراي اين روش اجرائي را برعهده دارد.
شرح روش اجرائي
نحوه برخورد با موارد نامنطبق ومشكوك درطي مراحل ورود مواد اوليه ، درجريان ساخت ومحصول نهائي ونيز برگشتي ازمشتري به شرح ذيل مي باشد.
1-كنترل مواد و قطعات ورودي نامنطبق
پس از بازرسي محموله هاي ورودي ، درصورت عدم تائيد مواد ورودي، براساس برنامه كنترل، فرم كنترل محصول نامنطبق
(F- 008/01) توسط مسئول تضمين و كنترل كيفيت تنظيم گرديده ونسبت به تعيين تكليف آن اقدام مي گردد.
تبصره 1: درصورت نيازبه بررسي هاي دقيق ، مديرمهندسي و تضمين كيفيت باهمكاري مدير كارخانه اقدام به تعيين تكليف محموله مي نمايد.
2- كنترل محصول نامنطبق حين توليد
پس از انجام بازرسي حين فرآيند طبق برنامه كنترل و در صورت عدم پذيرش نمونه ها، فرم كنترل محصول نامنطبق (F- 008/01) توسط مسئول تضمين و كنترل كيفيت تنظيم شده و با حضور مدير كارخانه اقلام مشكوك اززمان بازرسي قبلي تا بازرسي فعلي قرنطينه مي گردد. سپس مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري مدير توليد و برنامه ريزي نسبت به تعيين تكليف اقلام مذكور اقدام مي نمايد.
تبصره2: اقلاميكه دركنترلهاي عادي فرآيند توسط اپراتورها كنار گذاشته مي شوند پس از ثبت توسط سرپرست توليد و برنامه ريزي درفرم ثبت موارد نامنطبق روزانه(F-008/02) توسط مدير مهندسي و تضمين كيفيت تائيد مي شود . درصورتيكه كه نوع اصلاح ودوباره كاري مطابق برنامه هاي كنترل مشخص شده باشد، با نظارت مدير مهندسي و تضمين كيفيت اصلاحات لازم انجام مي شود.
همچنين آن دسته اقلام نامنطبق تفكيك شده در خط توليد كه امكان اصلاح يا تعيين تكليف آنها توسط عوامل توليد نباشد، در قسمت محصولات بلا تكليف سالن توليد نگهداري شده و حداكثر به صورت هفتگي توسط مدير كارخانه و مدير مهندسي و تضمين كيفيت تعيين و تكليف ميگردد.
3- كنترل محصول نهائي نامنطبق
پس از انجام بازرسي وآزمون نهائي بر روي محصول توسط مسئول تضمين و كنترل كيفيت ، درصورت عدم تائيد محموله، موارد عدم انطباق درفرم كنترل محصول نامنطبق(F- 008/01) ثبت مي گردد وتعيين تكليف اقلام توسط مدير مهندسي و تضمين كيفيت كيفيت ودرصورت نياز با همكاري مدير كارخانه انجام گرفته و اقدامات مرتبط توسط مسئول مربوطه انجام شده ونتايج ثبت مي گردد.

مهر اعتبار تاريخ تصويب نام و امضاء تصویب كننده نام و امضاء تائید كننده نام و امضاء تهيه كننده
كد مدرك : P- 008 روش اجرائي كنترل محصول نامنطبق شركت فولاد صنعت زنجان
شماره بازنگري : 00

4-محصولات برگشتي ازمشتري
وصول محصولات برگشتي از مشتري به اطلاع مدير مهندسي و تضمين كيفيت رسانده شده وپس از بررسي وتعيين شرح عدم انطباق درفرم كنترل محصول نامنطبق(F- 008/01) و بازرسي مجدد جهت تعيين تكليف باهمكاري مدير كارخانه ارائه گرديده و پس از تعيين و تكليف مسئول اقدامات مورد نظر تعيين مي گردد و پس از انجام اقدامات مورد نظر جهت اطلاع مديرعامل نتايج فوق ارسال مي گردد.

مدارک مرتبط:

1- فرم کنترل محصول نامنطبق F-008/01
2- فرم ثبت موارد نامنطبق روزانه تولید F-008/02

نظارت بر اجراي فعاليت هاي توليدي ایزو

سرپرست توليد:
– تعيين تكليف محصولات نامنطبق قرنطينه شده حين توليد.
– تهيه دستورالعمل ها ي واحد توليد.
– همكاري در تهيه طرح كنترل توليد انبوه.
– انجام اقدامات لازم به منظور كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري.
– همكاري در اجراي مميزي محصول.
– ارائه پيشنهادات به منظور مشاركت بيشتر در فعاليتهاي سازمان.
– شركت فعال در جلسات آموزشي.
– تسلط كامل بر مفاهيم خط مشي كيفيت.
– اطمينان از درك صحيح مفاهيم خط مشي كيفيت توسط اپراتور هاي واحد توليد.
– ارائه گزارشات لازم مطابق جدول داده هاي سطح شركت به مدير كارخانه.
– نظارت بر تكميل فرم رديابي و شناسايي محصول.
– كسب اطمينان از وضعيت صحيح رديابي و شناسايي قطعات.
– ثبت كاركردپرسنل .
– تكميل فرم سفارش كار تعميرات ماشين آلات و ابزار.
– همكاري در زمان سنجي توليد محصولات.
– نظارت بر به كارگيري منابع و رعايت موارد ايمني توسط پرسنل.
– تعيين كار به پرسنل توليد
آموزش هاي مهارتي وسيستمي
آموزش مهارت فني:
– آشنايي با روشهاي توليد وماشين آلات
– آشنايي با ابزارهاي اندازه گيري
– دارا بودن ديد فني وتخصصي توليد
– آشنايي با مسائل ايمني در توليد
آموزش سيستمي:
– آشنايي با مفاهيم اوليه سيستم هاي تضمين كيفيت
– آشنايي با نحوه تكميل فرمها وجداول مربوط به سيستم تضمين كيفيت كه تكميل آن بر عهده سرپرست توليد مي باشد .
– همكاري مستمر با واحد تضمين كيفيت جهت ارتقاء وبهبود مستمر در امور توليد

مدیریت بقای کسب و کار

سازمانایزو استاندارد جدیدی را برای مدیریت بقای کسب و کار ارائه نموده است.

ISO 22301:2012, Societal security – Business continuity management systems (BCMS)– Requirements

ایزو 22301: 2012 – سیستم مدیریت بقای کسب و کار–  صرف نظر از اندازه، موقعیت و فعالیت هر سازمان به آنها کمک می­نماید تا در شرایط بحرانی آماده تر و مطمئن تر  عمل کنند.

حوادث، هر زمانی می­توانند در سازمان خلل ایجاد نمایند و بکارگیری استاندارد ایزو 22301 واکنش مناسب و ادامه فعالیت سازمان را تضمین خواهد کرد. حوادث ممکن است اشکال و مقیاس متفاوتی داشته و از لحاظ مسائل محیطی و فناوری نیز متفاوت باشند. حوادث و اتفاقات در اکثر مواقع کوچک هستند اما می­توانند تاثیر قابل توجهی بر تداوم و بقای کسب و کار داشته باشند.

این مسئله منجر به یک آگاهی جهانی شده، که سازمان­ها چه در بخش خصوصی و چه عمومی باید از چگونگی واکنش به اتفاقات غیر منتظره و مختل کننده کار آگاهی داشته باشند.

ایزو 22301 چارچوبی را جهت برنامه­ریزی، ایجاد، اجرا، عملیاتی نمودن، نظارت، بازنگری، حفظ و بهبود مستمر سیستم­ها مدیریتی بقای کسب و کار(BCMS) فراهم می­کند. انتظار می­رود که این استاندارد هنگامیکه سازمان با وقایع و رویدادهای مختل کننده مواجه می­شود کمک شایانی نماید.

دکتر استفان تانگن دبیر کمیته فنی ایزو که این استاندارد جدید را توسعه داده می­گوید:

سازمان­هایی که از استاندارد ایزو 22301 استفاده می­کنند قادر خواهند بود به قانون­گذاران، ناظران، مشتریان (فعلی)، مشتریان آینده (بالقوه) و دیگر بخش­های بهره­مند از سازمان نشان دهند که آنها خواهان کارکرد خوب در مدیریت بقای کسب و کار هستند.

استاندارد ایزو 22301 به سازمان­ها در طراحی سیستم مدیریت بقای سازمان (BCMS) که متناسب نیازهایش می­باشد و خواسته­های ذی­نفعانش را برآورده می­سازد کمک می­نماید. این نیاز­ها از طریق قوانین و مقررات، عوامل صنعتی و سازمانی، خدمات و محصولات سازمان، ساختار و اندازه آن، فرآیندهایش و نیز ذی­نفعان سازمان شکل می­گیرند.

دِیو اوستین مسئول نگارش پروژه ایزو 22301 توضیح می­دهد که برای اجرای خوب سیستم، نیاز است که سازمان­ها درک کاملی از الزامات و خواسته ­ها داشته باشند. بیشتر از اینکه سیستم مدیریت بقای سازمان به سادگی یک پروژه و یا توسعه طرح باشد، این سیستم، یک فرآیند مدیریتی مستمر است که نیاز به افراد شایسته و پشتیبانی و ساختار مناسبی دارد که در هنگام نیاز دست به عمل خواهند زد.

استاندارد ایزو 22301 اولین استانداردی است که با فرمت نوشتاری جدید ایزو برای استانداردهای سیستم­های مدیریتی مطابقت کامل دارد. این فرمت فهمیدن را آسان خواهد نمود و سازگاری با دیگر سیستم­های مدیریتی مانند ایزو 9001 (مدیریت کیفیت)، ایزو 14001 (مدیریت زیست محیطی) و ایزو 27001 IEC (مدیریت امنیت اطلاعات) را تضمین خواهد کرد.

با توجه به نقش بقای کسب و کار در هر بخش، ایزو 22301 دارای پتانسیل عالی در جهان است. تا کنون، کشورهای متعددی ایزو 22301 را پذیرفته­اند، از جمله سنگاپور و انگلستان که آنرا جایگزین استانداردهای ملی موجود خود را کرده­ اند.

ایزو 22301 بخشی از سری استانداردهای توسعه یافته توسط کمیته فنی ISO / TC 223 – امنیت اجتماعی- است. یک سند دیگر با عنوان ایزو 22313 در حال توسعه می­باشد که انتظار می­رود که در اوایل سال آینده انتشار یابد. این استاندارد حاوی راهنمایی برای پیاده­سازی ایزو 22301 می­باشد.

ISMSچیست؟

ISMS چیست؟

ISMS مخفف عبارت Information Security Management System به معنای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد و استانداردهایی را برای ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات در سازمان ها ارائه می دهد. این استانداردها شامل مجموعه ای از دستورالعمل هاست تا فضای تبادل اطلاعات یک سازمان را با اجرای یک طرح مخصوص به آن سازمان ایمن نماید.

اقدامات لازم جهت ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات عبارتند از :
1- تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي امنيتي مورد نياز سازمان
2- ايجاد تشکيلات مورد نياز جهت ايجاد و تداوم امنيت فضاي تبادل اطلاعات سازمان
3- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي امنيتي سازمان
مستندات ISMS

• اهداف، راهبردها و سياستهاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• طرح تحليل مخاطرات امنيتي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• طرح امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• طرح مقابله با حوادث امنيتي و ترميم خرابيهاي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• برنامة آگاهي رساني امنيتي به پرسنل دستگاه
• برنامة آموزش امنيتي پرسنل تشکيلات تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه

اجزاء تشکيلات امنيت شبکه:

تشکيلات امنيت شبکه، متشکل از سه جزء اصلی به شرح زير می باشد :
• در سطح سياستگذاري : کميته راهبری امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• در سطح مديريت اجرائي : مدير امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• در سطح فني : واحد پشتيبانی امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه