مزایای BS 13500

مزایای BS 13500

حکومت سازمانی مناسب جهت کسب و کار و تمرکز
ارائه تصمیم گیری برای فرآیندهای بیشتر
تصمیم گیری های بهتر با تمرکز بیشتر بر اثرات مالی
بدست اوردن اعتبار و اعتماد با کارکنان و مشتریان
نشانگر بهترین تمرین و حمایت از سهامداران

معرفی BS 13500

قانون تمرین برای ارائه اداره موثر BS 13500

حاکمیت سازمانی خوب منافع مالی و شهرت را به ارمغان می آورد. BS 13500 در تابستان 2013 به عنوان یک استاندارد حاکمیت ملی برای سازمان ها از همه نوع و اندازه منتشر شده است. سازمانهای حرفه ای، ادارات دولتی و شرکت های خصوصی در حال توسعه قانون BS 13500 را در پاسخ به تقاضا برای صنعت و ایجاد چارچوب حکومت مشترک برای همه شرکتها و سازمانها است.

BS 13500 چیست؟

BS 13500 سال 2013 به عنوان یک استاندارد حاکمیت ملی برای سازمان ها از همه نوع و اندازه ایجاد شده است. سازمانهای حرفه ای، ادارات دولتی و شرکت های خصوصی در حال توسعه قانون BS 13500 در پاسخ به تقاضا برای صنعت و ایجاد چارچوب حکومتی مشترک برای همه شرکتها و سازمانها است.