پیاده سازی استاندارد IMS

برنامه آموزش‌هاي مورد نياز براي استقرار استانداردIMS

1- مستندسازي و تشريح الزامات استانداردهاي  ISO 9001  ويرايش 2008 , ISO 14001  ويرايش 2004 , OHSAS 18001 استاندارد IMS
2- مميزي داخلي الزامات IMS
3- آشنايي با مفاهيم و روشهاي كاليبراسيون
4- آشنايي با مقررات و قوانين زيست محيطي و مقررات ايمني ايران
5- شناسايي، ارزيابي و طبقه‌بندي جنبه‌ها و الزامات زيست محيطي و طبقه‌بندي ريسكها
6- مديريت بحران و آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري
7- آشنايي با روشها و فنون آماري بر مبناي استاندارد ISO/TR 10017:2003
8- ايجاد، اجراء و نگهداري نظام آموزش بر مبناي استاندارد  ISO 10015
9- آشنايي با روشهاي بهبود مستمر و رويكرد حل مسئله
10-آموزش 5S (نظام آراستگي محيط كار)
11- مديريت رسيدگي به شكايات مشتري بر مبناي استاندارد ISO 10002

 

 

استاندارد IMS (مدیریت یکپارچه)

استاندارد IMS سیستم مدیریت یکپارچه

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط زیست ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و بررسی و يکپارچگی این سیستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده اند.
گواهينامه سیستم مدیریت يکپارچه (IMS (Integrated Management System نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سیستم های مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين المللی است.

گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه( IMS( integrated management systemنتیجه موفقیت مشتریان در اثبات انطباق سیستم های ممدیریت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی است.
برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت محیط
• کاهش زمان استقرار و تسریع در آمادگی سیستم برای ممیزی و صدور گواهی نامه
• کاهش هزینه های استقرار ، ممیزی ونگهداری سیستم
• ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز
• تمرکز سازمان اداره کننده و مسئولیت مستقیم اداره و بهبود سیستم ها
• وجهه ی بهتر و نمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
• کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال

فرایند اجرای ممیزی IMS مشابه اجرای سایر ممیزی ها است. در صورت تمایل ، مشتریان از مزیت یک نوبت پیش ممیزی بهره مند می شوند. اجرای پیش ممیزی با وجود توصیه به اجرا خدمتی احتیاری و بر اساس در خواست کارفرما ارائه میشود. ممیزی صدور در دو مرحله ودر ادامه آن فرایند ارزیابی مستقل(veto) و در صورت تایید گواهی نامه صادر می شود ممیزی مراقبتی سالیانه به منظور اطمینان از تداوم اجرا و اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه به صورت سالیانه (ادواری) برنامه ریزی و اجرا می شود.