پیاده سازی ISO 22000

پیاده سازی ISO 22000

1    شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان براساس استاندارد 
2    تشکیل تیم ایمنی مواد غذایی: انتخاب راهبر تیم ایمنی مواد غذایی و تشكیل و توجیه تیم ایمنی مواد غذایی و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه
3     تدوین نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
4     تدوین خط مشی ایمنی مواد غذای و تدوین اهداف سیستم ایمنی مواد غذایی
5    تدوین روش در جهت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری که می تواند پیامدهایی بر تحقق محصول ایمن داشته
6    تعیین برنامه های پیش نیازیPRP و مراحل مقدماتی تجزیه و تحلیل خطر، ویژگی های فرآورده و تعیین مشخصات محصول نهایی
7    تهیه و تدوین برنامه C&D
8    استقراربرنامه HACCP ، به روز آوری اطلاعات اولیه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح HACCP ، طرح ریزی تصدیق و تدوین سیستم شناسایی و ردیابی
9    تصدیق، صحه گذاری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
10    تدوین نظامنامه سیستم ایمنی مواد غذایی
11     حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.
12    برگزاری جلسه بازنگری مدیریت با همکاری مشاور و مدیریت ارشد
13    انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

 

 

 

پیاده سازی ISO 10002

پیاده سازی ISO 10002

1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 10002:2004مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما
2    برگزاری دوره آموزشی ISO 10002:2004 برای پرسنل مرتبط با سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان
3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت امور مشتریان و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني
4   تدوین نظامنامه سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان
5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف
6    تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه و بررسي چگونگي انجام اقدام اصلاحي كه تاكنون انجام نشده است اعم از تحليل علل و رفع مشكل و چگونگي پايش اثربخشي اقدامات انجام شده
7    تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با حل و فصل شكايات واصله از مشتريان و ديگر طرفهاي ذينفع.، بررسي و بهبود وضعيت نگهداري سوابق مربوط به شكايات مشتري
8    تدوین روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان
9    انجام تجزیه وتحلیل آماری بر روی شکایات مشتریان و تعیین اقدامات اصلاحی
10       حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شرکت ارائه دهنده گواهينامه بين المللي انجام خواهد شد و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان به منظور اخذ تائيديه گواهينامه بين المللي خواهد داشت
11     انجام ممیزی داخلی سیستم سنجش رضایت و رسیدگی به شکایات مشتریان

 

 

پیاده سازی استاندارد HACCP

پیاده سازی استاندارد HACCP

1     تشکیل تیم ایمنی مواد غذایی: انتخاب راهبر تیم ایمنی مواد غذایی و تشكیل و توجیه تیم ایمنی مواد غذایی و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه
2   شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان براساس استاندارد HACCP
3     طرحریزی و تحقق محصول ایمن
4   تدوین خط مشی ایمنی مواد غذای و تدوین اهداف سیستم ایمنی مواد غذایی
5    تعیین برنامه های پیش نیازیPRP ، مراحل مقدماتی تجزیه و تحلیل خطر، ویژگی های فرآورده و تدوین مشخصات محصول نهایی
6     تصدیق، صحه گذاری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییCCP
7   استقراربرنامه HACCP ، به روز آوری اطلاعات اولیه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح HACCP
8    حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت
9   انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی