لیست استانداردهای مدیریت و سازمان

ردیف کد ایزو نام ایزو هزینه صدور ایزو (تومان) ثبت درخواست
0 ISO 37101:2016 سیستم مدیریت توسعه پایدار ISO 37101:2016 ثبت درخواست
0 ISO 15489-1 2016 استاندارد اسناد و اطلاعات مدیریت ISO 15489-1 :2016 ثبت درخواست
0 ISO 22322:2015 امنیت اجتماعی، مدیریت اضطرار ISO 22322:2015 ثبت درخواست
0 ISO 22315:2014 امنیت اجتماعی – تخلیه انبوه ISO 22315:2014 ثبت درخواست
0 ISO 19027:2016 اصول طراحی نماد های تصویری مدیران ISO 19027:2016 ثبت درخواست
0 iso /tc 20/ sc 17 استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TS20/SC17 ثبت درخواست
0 استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO/TS20 ثبت درخواست
0 ISO19011 ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011 ثبت درخواست
1019 ISO 10018 استاندارد ایزو پیاده سازی مدیریت کیفیت 500000 ثبت درخواست
1018 ISO 13153 استاندارد ایزو ایجاد و ذخیره سازی انرژی در ساختمان ها 500000 ثبت درخواست
1017 ISO 14031 استاندارد ایزو مدیریت عملکرد زیست محیطی 300.000 ثبت درخواست
1016 BS 13500 استاندارد ایزو حاکمیت ملی 500000 ثبت درخواست
1015 ISO 9004 استاندارد ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده 500000 ثبت درخواست
1014 EFQM استاندارد ایزو مدل تعالی سازمانی 500000 ثبت درخواست
1013 ISIRI 13000 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت فرآگیر 500000 ثبت درخواست
1012 ISO 19011 استاندارد ایزو صرفه جویی در منابع پول و زمان و هزینه 500000 ثبت درخواست
1011 IMS استاندارد ایزو مدیریت یکپارچه 500000 ثبت درخواست
1010 ISO 10013 استاندارد ایزو راهنمای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت 500000 ثبت درخواست
1009 ISO 17799 استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات 500000 ثبت درخواست
1008 ISO 10019 استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت 500000 ثبت درخواست
1007 ISO 21500 استاندارد ایزو مدیریت پروژه 500000 ثبت درخواست
1006 ISO 10006 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه 500000 ثبت درخواست
1005 ISO 31000 استاندارد ایزو مدیریت ریسک 500000 ثبت درخواست
1004 ISO 50001 استاندارد ایزو مدیریت انرژی 500000 ثبت درخواست
1003 OHSAS 18001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 500000 ثبت درخواست
1002 ISO 14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست 500000 ثبت درخواست
1001 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت 500000 ثبت درخواست