لیست استانداردهای اینترنت و رایانه

ردیف کد ایزو نام ایزو هزینه صدور ایزو (تومان) ثبت درخواست
0 ISO 27042-2015 فناوری اطلاعات، فنون امنیتی، تفسیر شواهد رقمی (دیجیتالی) ISO 27042:2015 ثبت درخواست
0 ISO/ IEC 27018:2014 استاندارد فناوری اطلاعات ، فنون امنیتی برای ابر کامپیوترها ISO IEC 27018:2014 ثبت درخواست
0 ISO27036-2:2014 استاندارد فناوری اطلاعات، فنون امنیتی ISO27036-2:2014 ثبت درخواست
0 ISO/IEC 15149-3:2016 استاندارد فناوری اطلاعات- مخابرات و تبادل اطلاعات ISO/IEC 15149-3:2016 ثبت درخواست
0 ISO 27004:2016 ایزو امنیت اطلاعات ISO 27004:2016 ثبت درخواست
6008 ISO 24763 استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات 500000 ثبت درخواست
6007 ISO 90006 استاندارد ایزو سیستم مدیریت یکپارچه 500000 ثبت درخواست
6006 ISO 27033 استاندارد ایزو هدایت و مدیریت امنیت شبکه 500000 ثبت درخواست
6005 ISO 12207 استاندارد ایزو چرخه ساخت و حیات یک محصول نرم‌‌افزاری 500000 ثبت درخواست
6004 BS 10008 استاندارد ایزو مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات الکترونیکی 500000 ثبت درخواست
6003 ISO 15408 استاندارد ایزو امنیت فناوری اطلاعات 500000 ثبت درخواست
6002 ISO 20000 استاندارد ایزو مدیریت خدمات IT 500000 ثبت درخواست
6001 ISO 27001 استاندارد ایزو مدیریت مخاطرات امنیتی 500000 ثبت درخواست