استاندارد ایمنی و بهداشت

استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001 چيست ؟


OHSAS
مخفف (Occupational Health and safety Assessment series) مي باشد.
OHSAS
به معني سري ارزيابي ايمني و بهداشت
حرفه اي مي باشد که شامل استاندارد هاي OHSAS18001 و OHSAS18002 بوده که نيازمنديهايي را براي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مانند استاندارد هاي مشابه BS 8800, ISA 2000, AS4801 و … بيان مي دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ريسك هاي ايمني و سلامت حرفه اي خود را تحت كنترل در آورده و كارايي آن را بهبود بخشد.
استاندارد OHSAS نه تنها بيان کننده ويژگي هاي يک سيستم ايمني و سلامت حرفه اي است بلکه، مشخصات جزيي تري را براي طراحي يک سيستم مديريت عمومي اظهار مي نمايد.
از آنجا که در محيط هاي كاري عوامل وجود دارند كه مي توانند سلامتي و بهداشت تن و روان آدمي را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بيماري و يا حادثه سازند و چنانچه كنترل اين عوامل در يك چهارچوب و قالب سيستماتيك و منظمي انجام نگيرد هر اقدامي ولو گسترده باز هم عقيم خواهد ماند و اكنون OHSAS 18000 سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي آمده است تا قالبي را براي سازمان از اين حيث فراهم آورد.

خصوصيات 18001 OHSAS قابل استفاده براي سازمان هايي است که:

  • مي خواهند خطر را براي کارمندان و ديگر شرکايي که در معرض ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي هستند از بين ببرند و يا به حداقل برسانند.
  • مي خواهند يک سيستم مديريت ايمني و بهداشت دائمي اجرا کنند و آن را توسعه دهند؛
  • مي خواهند درمورد تطابق خود با سياست هاي ايمني و بهداشت اطمينان حاصل کنند؛
  • اين تطابق را به نمايش ديگران بگذارند؛
  • سيستم مديريت ايمني و بهداشت کار خود را توسط سازماني خارجي ثبت يا تصديق کنند؛ يا
  • از وجود تطابق با خصوصيات OHSAS خودارزيابي انجام دهد.

مزاياي پياده سازي OHSAS 18001 :

کاهش هزينه هاي شرکت ، بهبود چشم گير فرآيندهاي داخلي سازمان ، تحقق يافتن اهداف سازمان ، پيشگيري از خطاها ، جلوگيري از اتلاف هزينه و زمان ، افزايش کيفيت و …

ما، OHSAS 18001 را اتخاذ کرده و در صورت نياز آن را در سيستم هاي مديريتي ديگر مثل سيستم مديريت زيست محيطي دخيل مي کند و يا در سيستم مديريت کيفي ما با مميزان منسجمي در کنار سيستم هاي مديريتي ديگر عمل خواهد کرد تا در کنار صرفه جويي هزينه ها ، بي نظمي هاي عملکردي زا نيز کاهش دهد. با اين وجود برنامه هاي ايمني و بهداشت بطور معمول بعنوان ويژگي هاي افزوني در نظر گرفته مي شود، ما بر OHSAS 18001نظارت داريم تا اينکه بعنوان سيستم مديريتي ارزش تجاري کسب کرده و قوانين و مقررات را رعايت کنند.

 

در صورتی که نیاز به مشاوره و استقرار فیزیکی استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط کارشناسان ایزو مستر دارید می بایست از سربرگ فروش و خدمات گزینه مشاوره ویژه را انتخاب نمایید.